Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 5 118 Euro nga konsulenca në Projektin e Fondit të Garancisë Rurale AASF, të kontraktuar nga GFA Consulting Gjermani. E ardhura është përfituar si pagesë e prapambetur e shërbimit të dhënë deri më 31.12.2018.
2) Të ardhura në vlerën 1 256 396 Lekë nga paga dhe dietat si Ministër i Financave dhe Ekonomisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 101 592 Lekë nga Bordi i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore në 2019.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 277 500 Lekë nga interesi 6-mujor i investimit në Bono Thesari (për 2 gjashtëmujore gjatë
2019).
2) Të ardhura në vlerën 130 Euro nga interesi i depozitës së kursimit për vitin 2019.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, të ardhura në vlerën 91 881 Lekë nga paga si administrator i shoqërisë “Artizan” Sh.p.k për periudhën Janar 2019 – Mars 2019. E ardhura mujore është 30 627 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, të ardhura në vlerën 39 733 Lekë nga paga pranë Shoqatës së Biznesit Shqiptar.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 684 049 Lekë (5 609 Euro) nga shkolla e djalit, si kthim të detyrimit të shkollimit të likuiduar nga bashkëshortët, si rrjedhojë e ndryshimit të shkollës nga djali për vitin 2019.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 165 193 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës me gjendje 10 732 Lekë në 31.12.2019.
2) Pakësuar me 3 709 Euro llogaria rrjedhëse me gjendje 0 Euro në 31.12.2019.
3) Pakësuar me 1 320 Lekë llogaria bankare me gjendje 113 Lekë në 31.12.2019.
4) Pakësuar me 20 010 Euro llogaria bankare me gjendje 6 Euro në 31.12.2019.
5) Bono Thesari të investuara në Janar 2015 me maturim 9 vjeçar, me vlerë 3 000 000 Lekë, për të cilët në vitin 2019 nuk ka investim shtesë nga subjekti.
6) Depozitë bankare të hapur në 04.12.2019 me gjendje 18 000 Euro, me burim fonde të transferuara nga llogaria rrjedhëse në 04.12.2019 në të njëjtën bankë të nivelit të dytë (referim pika
4).
7) Shtesë 130 Euro në depozitën e kursimit, me burim të ardhura nga interesi vjetor. Gjendja e depozitës në 31.12.2019 është 15 000 Euro.
8) Bashkëshortët kanë marrë kredi për banesë në vitin 2012 në shumën 7 000 000 Lekë me afat 10 vite, me normë interesi 4.14 % dhe këst mujor 73 912 Lekë. Detyrimi i likuiduar në vitin 2019 është 887 109 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer e kredisë është 2 390 760 Lekë.
9) Kartë krediti me shumë limit 1 000 Euro.
10) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, pakësuar me 128 Lekë llogarinë rrjedhëse personale me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019.
11) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, llogari rrjedhëse personale me gjendje 0 Euro në 31.12.2019, të pandryshuar nga deklarimi i vitit 2018.
12) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, pakësuar me 24 405 Lekë llogarinë rrjedhëse personale, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 680 Lekë.
13) Bashkëshortët, marrë kredi bankare 5 000 000 Lekë, në 26.12.2014, në emër të subjektit Nektar Kume Person Fizik. Për kredinë bankare me afat 5 vjeçar, normë interesi 6.3% dhe këst mujor 96 650 Lekë është likuiduar plotësisht detyrimi i mbetur në shumën 1 159 802 Lekë, duke sjellë shlyerjen e plotë të kredisë.
14) Bashkëshortët, marrë kredi bankare 5 000 000 Lekë në datë 26.12.2014, në emër të subjektit Artizan Sh.p.k. Për kredinë bankare me afat 5 vjeçar, normë interesi 6.3% dhe këst mujor 95 917 Lekë, është likuiduar plotësisht detyrimi i mbetur në shumën 1 155 471 Lekë, duke sjellë shlyerjen e plotë të kredisë.
15) Bashkëshortët, marrë kredi bankare 1 000 000 Lekë, në datën 26.09.2017, në emër të subjektit Nektar Kume Person Fizik. Për kredinë bankare me afat 36 muaj, normë interesi 5.3% dhe këst mujor 30 164 Lekë, është shlyer shuma 365 941 Lekë si principal dhe interes. Gjendja e detyrimit të mbetur të palikuiduar në 31 Dhjetor 2019 është 206 761 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 887 109 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankarë të marrë në vitin 2012 në shumën 7 000 000 Lekë për blerje banese.
2) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 1 159 802 Lekë si shlyerje të plotë të kredisë bankare të marrë në 26.12.2014 në shumën 5 000 000 Lekë në emër të Nektar Kume Person Fizik.
3) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 1 155 471 Lekë si shlyerje të plotë të kredisë bankare të marrë në 26.12.2014 në shumën 5 000 000 Lekë në emër të “Artizan” Sh.p.k.
4) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 365 941 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë së marrë në 26.09.2017 në emër të Nektar Kume PF në shumën 1 000 000 Lekë.