Funksioni Te Tjera perfshin pagesat per sherbimin e borxhit + kontigjenca per politika pagash dhe pensionesh + fondi rezerve + shpenzimet e pushtetit vendor + detyrimet e prapambetura.