Buxheti i vitit 2016 sipas Klasifikimit Ekonomik të Njësisë së Qeverisjes Vendore, Bashkia Prrenjas (në lekë)

*Vlerat janë të shprehura në Lekë
Kliko me të majtë(left click) për të kaluar një nivel më lartë në kategori dhe kliko butonin back për tu kthyer një kategori mbrapa

Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) në kuadër të projektit "Open Government against Corruption - Open Gov for Good Governance", që mbështetet nga fondi i nën-grantimit "Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve" në kuadër të projektit CIVILISC, financuar nga BE, zbatuar nga IDM në partneritet me Fondacionin RiskMonitor, Bullgari, ka vizualizuar Buxhetet sipas Klasifikimit Ekonomik të Shpenzimeve Faktike për tre bashki: Prrenjas, Cërrik, Belsh.

Buxheti sipas Klasifikimit Ekonomik të Shpenzimeve Faktike (Transaksione), është bazuar në sistemin e sugjeruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për Statistikat e Financave Publike (IMF, 2001, Government Finance Statistics Manual, kapitulli 6). Qëllimi këtij sistemi është rritja e transparencës së përdorimit të fondeve publike. Klasifikimi i propozuar i transaksioneve është në përputhje edhe me Ligjin nr. 9936, dt. 26.6.2008, Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, neni 11, Klasifikimet Buxhetore, në të cilin parashikohet klasifikimi ekonomik i transaksioneve sipas natyrës së tyre dhe me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IPSAS 1, pikat 46, 112, 116). Gjatë këtij studimi, termi Shpenzim Faktik i referohet përcaktimit të përdorur në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit të Sektorit Publik 24 (IFAC, 2013, faqe 801) për "shumat aktuale - actual amount", të cilat përshkruhen si shuma që rezultojnë nga ekzekutimi i buxhetit.

* "Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e autorëve dhe nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian"