Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 541 790 Lekë nga paga dhe dietat si Ministër i Financave dhe Ekonomisë për vitin 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 50 796 Lekë nga Bordi i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore në 2020.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 277 500 Lekë nga interesi 6-mujor i investimit në Bono Thesari (për 2 gjashtëmujore gjatë
2020).
2) Të ardhura në vlerën 17 Euro nga interesi i depozitës së kursimit për vitin 2020.
3) Të ardhura në vlerën 128 Euro nga interesi i depozitës së kursimit për vitin 2020.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 1 080 Euro nga qiraja e apartamentit (
2).
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, të ardhura në vlerën 311 688 Lekë nga paga pranë Shoqatës së Biznesit Shqiptar.
2) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, të ardhura në vlerën 1 394 800 Lekë nga kontratat e konsulencës.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura 80 000 lekë nga shitja e makinës tip Toyota RAVA 4, sipas kontratës së shitjes me datë 30.07.2020.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Shtuar me 174 419 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës me gjendje 185 151 Lekë në datë 31.12.2020.
2) Llogari rrjedhëse personale me gjendje 0 Euro në 31.12.2020, të pandryshuar nga deklarimi i vitit 2019.
3) Pakësuar me 113 Lekë llogaria bankare me gjendje 0 Lekë në datën 31.12.2020 (Kjo llogari është mbyllur në Qershor
2020).
4) Shtuar me 4 Euro llogaria bankare me gjendje 10 Euro në datën 31.12.2020.
5) Bono Thesari të investuara në Janar 2015 me maturim 9 vjeçar, me vlerë 3 000 000 Lekë, për të cilët në vitin 2020 nuk ka investim shtesë nga subjekti.
6) Depozitë bankare e hapur në 04.12.2019 me gjendje 18 000 Euro.
7) Shtesë 128 Euro në depozitën e kursimit, me burim të ardhura nga interesi vjetor. Gjendja e depozitës në 31.12.2020 është 15 128 Euro.
8) Kartë krediti në shumën 1 000 Euro.
9) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, llogari rrjedhëse personale me gjendje 0 Euro në 31.12.2020, të pandryshuar nga deklarimi i vitit 2019.
10) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, llogari rrjedhëse personale me gjendje 0 Euro në 31.12.2020, të pandryshuar nga deklarimi i vitit 2019.
11) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, shtuar me 49 485 Lekë llogarinë rrjedhëse personale, gjendja e të cilës në 31.12.2020 është 50 175 Lekë.
12) Bashkëshorti, Z. Nektar Kume, gjendje në cash 500 000 Lekë si kursime familjare jashtë sistemit bankar.
13) Bashkëshorti z.Nektar Kume, kartë krediti në shumën 100 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 887 298 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në vitin 2012 në shumën 7 000 000 Lekë për blerje banese.
2) Bashkëshorti z.Nektar Kume kanë shpenzuar shumën 206 761 Lekë si shlyerje të plotë të kredisë bankare të marrë në 26.09.2017 në shumën 1 000 000 Lekë në emër të Nektar Kume Person Fizik. Kredia është mbyllur në Mars 2020.
3) Bashkëshorti z.Nektar Kume ka shpenzuar shumën 277 911 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë së marrë në 05.03.2020 në emër të Nektar Kume PF në shumën 1 000 000 Lekë.