Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 2 451 252 Lekë nga paga, dietat, rimbursimet e shpenzimeve dhe pjesmarrjet në komisione të përfituara nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare të llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë, shuma 5 088.46 Lekë.
2) Të ardhura nga interesat bankare të llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë, shuma 720 Lekë.
3) Të ardhura nga interesat bankare të llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë, shuma 1.87 Euro.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Jonita Bushati, të ardhura në vlerën 223 698 Lekë nga paga për vitin 2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura nga shitja e makinës BMW, 3 000 Euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të një subjekti është 367 902 Lekë e shtuar me 5 088.46 Lekë nga interesat bankare.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 52 058.67 Lekë e shtuar me 720 Lekë nga interesat bankare.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 491.83 Euro e shtuar me 1.87 Euro nga interesat bankare.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, në emër të fëmijës, 1 000 Euro e shtuar me 1 000 Euro nga kontributi i prindërve.
5) Gjendja e llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë është 1 371 Lekë, e pakësuar me 86 925 Lekë.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 310 Lekë e pakësuar me 2 233 Lekë.
7) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, - 50.94 Euro e pakësuar me 19.52 Euro.
8) Gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhurat nga paga, 1 334 272.8 Lekë, e pakësuar me 128 438 Lekë për tërheqje dhe pagesa të ndryshme.
9) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit është pakësuar me 7 704 Euro. Burimi i të ardhurave është nga shitja e makinës BMË (3 000 Euro), nga dietat dhe rimbursimet (1 714.75 Euro), nga derdhjet e subjektit (6 168 Euro) ndërsa pakësimet janë bërë për likuidimin e kredisë (4 084 Euro), për blerje makinë Citroen (9 000 Euro) dhe tërheqje për pagesa dhe shpenzimeve (3 503 Euro).
10) Gjendja monetare cash, 2 000 Euro, e pandryshuar.
11) Gjendja e aksioneve pranë një banke të nivelit të dytë, e pandryshuar.
12) Pronar 100% i një automjeti Citroen në vlerën 20 000 Euro, të blerë sipas faturës datë 28.03.2018 për të cilën pagesat do të bëhen me këste në bazë të kontratës të lidhur me një shoqëri. Për vitin 2018 është likuiduar detyrimi në vlerën 9 000 Euro dhe mbetur detyrimi kundrejt shoqërisë në vlerën 11 000 Euro.
13) Subjekti deklaron se për garazhdet e zotëruara në objektin në Sarandë nuk ka asnjë ndryshim nga sqarimi i bërë pranë ILDKPKI-së në muajin Dhjetor 2018.
14) Bashkëshpronar sipas kartelës së pasurisë, i një njësie shërbimi shtesë, 1 kat me sipërfaqe 250 m2, në bazë të lejes së legalizimit datë 22.02.2018. Bashkëpronar me 6 persona të tjerë, në bazë të kartelës së pasurisë e një ndërtese me sipërfaqe 250.3 m2 të regjistruar në 13.03.2018.
16) Kredi bankare 18 000 Euro të marrë në datën 23.12.2015 pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën është shlyer detyrimi në vitin 2018 në vlerën 3 593.52 Euro dhe mbetur gjendja e detyrimit të palikuiduar 7 752.08 Euro.
17) Subjekti sqaron se është trashëgimtar ligjor i një të tretës pjesë (1/
3) pas vdekjes së babait dhe çeljes së trashëgimisë përpara noterit . Trualli me sipërfaqe 600 m2 dhe ndërtesë 538 m2 zotërohej nga babai në 1/3 pjesë. Subjekti deklaron se ka trashëguar 1/3 të asaj që zotëronte babai.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar për vitin 2018 shuma 9 000 Euro si shlyerje e kësteve të detyrimit për blerjen e autoveturës Citroen sipas faturës datë 28.03.2018 në vlerën 20 000 Euro.
2) Shpenzuar shuma 3 593.52 Euro si shlyerje e principalit (3 103.52 Euro) dhe interesave (490 Euro) të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në datën 23.12.2015 në vlerën 18 000 Euro.