Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga paga dhe rimbursimi i shpenzimeve si Ministër i Brendshëm, 1 685 804 Lekë.
2) Të ardhura neto nga paga dhe shpërblimet si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 137 854 Lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura neto nga interesat bankare nga maturimi i dy depozitave në një bankë të nivelit të dytë, shuma 25 278 Lekë.
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiradhënia e dyqanit në Vlorë, me qiramarrës bankë të nivelit të dytë. Në bazë të Kontratës së qirasë me afat 17.06.2015-15.02.2018, shuma e të ardhurave neto (pasi është zbritur tatim në burim i qirasë) është 1 721 Euro.
2) Të ardhura nga qiradhënia e dyqanit në Vlorë, në bazë të Kontratës së Qirasë datë 10.10.2018, shuma e të ardhurave neto (pasi është zbritur tatim në burim i qirasë) është 2 499 Euro. Depozitimi i të ardhurave bëhet në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes së subjektit.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura neto nga aktiviteti tregtar si Person Fizik me objekt veprimtarie “Notere” në shumën 1 152 464 Lekë.
2) Vajza Znj. Aulona Xhafaj, të ardhura nga paga dhe shpërbimet, 869 288 Lekë.
3) Bashkëjetuesi i Znj. Aulona Xhafaj, të ardhura neto nga paga dhe shpërblimet në punë në Bashkinë e Tiranës, shuma 1 354 693 Lekë.
4) Vajza, Znj. Amantia Xhafaj të ardhura neto nga punësimi në Price Waterhouse Cooper S.p.a Milano, 33 578 Euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 52.79 Euro, gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, përfshirë karta e kreditit.
2) Pakësuar me 749 771 Lekë, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është shtuar me 26 973.66 Euro, me burim konvertimi i fondeve në llogarinë bankare në monedhën Lekë.
4) Pakësuar me 11.56 Dollarë gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
5) Pakësuar me 2 305 493 Lekë, gjendjet e dy depozitave në një llogari bankare. Depozitat janë maturuar, duke transferuar e shumën në një llogari rrjedhëse në monedhën Eur.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, është pakësuar me 29 862.72 Euro si rrjedhojë e mbylljes nga subjekti.
7) Pakësuar me 1 000 Lekë gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë si rrjedhojë e mbylljes.
8) Gjendja monetare cash është shtuar me 11 000 Euro me burim fondet e përfituara nga mbylljet dhe pakësimet e llogarive.
9) Bashkëshortja, pakësuar me 3 162 307 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, si rezultat i konvertimit në një monedhë tjetër.
10) Bashkëshortja, shtesë 26 723 Euro të gjendjes së llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë.
11) Vajza, Znj. Aulona Xhafaj, pakësim 110 098 Lekë të gjendjes së llogarisë rrjedhëse të pagës, në një bankë të nivelit të dytë.
12) Vajza, Znj. Aulona Xhafaj, shtesë në llogarinë e kursimit pranë një banke të nivelit të dytë, 894 784 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga kursimet familjare me bashkëjetuesin.
13) Vajza, Znj. Amantia Xhafaj, shtesë 5 823 Euro të gjendjes së llogarisë bankare në një bankë në Itali.
14) Vajza, Znj. Amantia Xhafaj, kredi bankare 15 000 Euro, marrë në 21.12.2015 për qëllim studimi (realizim të masterit në Gjermani), me afat shlyerje 5 vite. Dorëzanës për këtë kredi është subjekti, i cili për vitin 2018 ka shlyer shumën 9 530 Euro si principal dhe interesa të mbetur të kredisë, duke sjellë edhe likujdimin total.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar për vitin 2018, shuma 9 530 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë nga vajza Znj. Amantia Xhafaj për qëllime studimore, me dorëzanës subjektin Z. Xhafaj.