Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetE ardhura nga paga dhe pagesa të tjera nga Kuvendi i Shqipërisë si Deputete, 2 238 923 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura neto nga paga si President i Republikës së Shqipërisë, 2 250 183 Lekë.
2) Z. Ilir Meta, të ardhura nga dietat jashtë vendit, 6 480 Euro.
3) Z. Ilir Meta të ardhura nga dietat jashtë vendit, 2 340 Dollarë.
4) Z.Ilir Meta të ardhura nga shpërblimet si Kryetar i ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 85 000 Lekë.
5) Z. Ilir Meta, të ardhura nga honoraret e mbledhjeve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, shuma 42 500 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura nga një Kontratë Premtim Shitje për një apartament me sipërfaqe 76.88 m2, të deklaruar në vitin 2014, me vlerë 42 284 Euro. Shuma e arkëtuar deri në 31 Dhjetor është 38 901 Euro.
2) Të ardhura nga një Kontratë premtim Shitje për një apartament me sipërfaqe 133.7 m2, me vlerë 64 103 Euro. Për vitin 2018, nuk është bërë asnjë arkëtim për kontratën.
3) Paguar si rrjedhojë e një Kontrate Shitje Pasurie kësti i dytë vlera në lekë 17 868 000 Lekë e konvertuar në euro 145 000.
4) Pagesë si rrjedhojë e kontratës e arkëtuar në vlerën 5 500 Euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, me burim të ardhurat nga paga si Deputete, shtuar me 787 171 Lekë.
2) Arkëtuar vlera 5 500 Euro, si pagesë e një kontrate me një subjekt/shoqëri.
3) Shtuar me 57 665 Euro gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
4) Gjendja e detyrimit të mbetur të overdraftit të marrë në një bankë të nivelit të dytë për Master Card, 761 Euro.
5) Gjendja e detyrimit të overdraftit të marrë në një bankë të nivelit të dytë për Visa Card, shuma 2 243 127 Lekë.
6) Bashkëshorti, shtesë 1 319 680 Lekë të gjendjes së llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga.
7) Pakësuar me komisionet bankare, llogaria pranë një banke të nivelit të dytë në emër të Z. Ilir Metaj dhe të Z. Besar Metaj, vlera 28 409 Lekë.
8) Bashkëshorti, gjendje të detyrimit të overdraftit të marrë në një bankë të nivelit të dytë, vlera 133 854 Lekë.
9) Gjendja e llogarisë bankare në emër Znj. Bora Metaj dhe Z.Besar Metaj, 11 940 GBP. Shuma është depozituar nga Znj. Kryemadhi për shpenzime shkollimi.
10) Znj. Bora Metaj, debituar Kartën Visa për 158 357 Lekë. Shuma është depozituar nga Znj. Kryemadhi.
11) Përfituar komisione 8 065 Lekë, në llogarinë bankare në emër të Znj. Bora Metaj dhe Znj. Monika Kryemadhi.
12) I biri, Z. Besar Metaj, gjendje të detyrimit të overdraftit pranë një bankë të nivelit të dytë, 306 001 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Për vitin 2018, bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 210 208 Lekë si shlyerje të detyrimit të overdraftit që Znj. Bora Metaj ka në një bankë të nivelit të dytë.