Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 3 090 710 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesi bankar i llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 3.47 Euro.
2) Të ardhura nga interesi bankar i llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 142.84 Dollarë.
3) Të ardhura nga interesi bankar i llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 5.51 Euro.
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiradhënia në bazë të Kontratës së noterizuar datë 24.01.2014 me vlerë mujore buto 15 000 lekë. Të ardhurat mujore bruto për vitin 2018 janë 180 000 lekë nga të cilat 27 000 lekë janë detyrim të tatimit në burim të paguara nga subjekti dhe 153 000 Lekë të ardhura neto.
2) Të ardhura nga qiradhënia në bazë të Kontratës së noterizuar datë 06.09.2017 me vlerë mujore buto 20 000 lekë. Të ardhurat mujore bruto për vitin 2018 janë 80 000 lekë nga të cilat 12 000 lekë janë detyrim të tatimit në burim të paguara nga subjekti dhe 68 000 Lekë të ardhura neto.
3) Të ardhura nga qiradhënia në bazë të Kontratës së noterizuar datë 29.07.2016 me vlerë mujore buto 20 000 lekë. Të ardhurat mujore bruto për vitin 2018 janë 240 000 lekë nga të cilat 36 000 lekë janë detyrim të tatimit në burim të paguara nga subjekti dhe 204 000 Lekë të ardhura neto.
4) Të ardhura nga qiradhënia në bazë të Kontratës së noterizuar datë 14.11.2018 me vlerë mujore buto 20 000 lekë. Të ardhurat mujore bruto për vitin 2018 janë 30 000 lekë nga të cilat 4 500 lekë janë detyrim të tatimit në burim të paguara nga subjekti dhe 25 500 Lekë të ardhura neto.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Djali, Z. Bruno Baçi, të ardhura në vlerën 208 429 Lekë nga aktiviteti ekonomik si Person Fizik me Nipt L73131402P, objekt veprimtarie “Bar kafe”, zhvilluar aktivitetin deri në 09.07.2018, aktualisht i çregjistruar.
2) Bashkëshortja, Znj. Elsa Baçi të ardhura në vlerën 328 292 Lekë nga aktiviteti ekonomik si Person Fizik me Nipt L42713402H, objekt veprimtarie “qendër estetike, sallon bukurie, kurse parukierie, shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike”.
3) Bashkëshortja, Znj. Elsa Baçi, të ardhura në vlerën 956 400 Lekë nga paga si administratore e shoqërisë me Nipt K83204402V me emër tregtar Klienko Group, të themeluar në datën 30.07.2018.
4) Bashkëshortja, Znj. Elsa Baçi, të ardhura nga interesi bankar i depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 1.88 Euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga paga, 158 053 Lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 1 278.59 Lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 799.03 Dollarë e shtuar me 142.84 Dollarë nga interesi bankar.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të deklaruar në deklaratën fillestare në vlerën 6 165.83 Euro, ka gjeneruar të ardhura nga interesat për vitin 2018 shumën 5.51 Euro.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të deklaruar në deklaratën fillestare me vlerë 33 610 Dollarë, ka gjeneruar të ardhura nga interesat në vitin 2018, të kontabilizuar në një tjetër llogari bankare të subjektit.
6) Depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 10 000 Euro. Burimi i të ardhurave është nga transferimi i fondeve nga llogaria bankare që subjekti ka në një bankë të nivelit të dytë, gjendja e të cilës në datën 31 Dhjetor 2017 ka qenë 16 600.21 Euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Baçi, gjendje të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, në datën 07.06.2018, shuma 54 544.76 Euro. Depozita në monedhën Euro është përfituar si konvertim i depozitës në monedhën USD me gjendje në 07.06.2018, vlera 64 145.58 Dollarë.
8) Bashkëshortja, Znj. Elsa Baçi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në emër të Personit Fizik, shuma 4 366.43 Lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Elsa Baçi detyrim për shlyerje të huasë të marrë nëpërmjet deklaratës noteriale datë 21.01.2011, në shumën 200 000 Euro me afat të pacaktuar, kundrejt një individi. Për vitin 2018 nuk është bërë shlyerje e detyrimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar për vitin 2018 shuma 27 000 Lekë si detyrimi i tatimit në burim mbi të ardhurat nga Kontrata e qirasë datë 24.01.2014.
2) Shpenzuar për vitin 2018 shuma 12 000 Lekë si detyrimi i tatimit në burim mbi të ardhurat nga Kontrata e qirasë datë 06.09.2017.
3) Shpenzuar për vitin 2018 shuma 36 000 Lekë si detyrimi i tatimit në burim mbi të ardhurat nga Kontrata e qirasë datë 29.07.2016.
4) Shpenzuar për vitin 2018 shuma 4 500 Lekë si detyrimi i tatimit në burim mbi të ardhurat nga Kontrata e qirasë datë 14.11.2018.