Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë periudha Dhjetor-Janar, shuma 2 172 367 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 105 049 Lekë nga paga si Lektore me kohë të pjesshme pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Z. Ilir Shqina, të ardhura në vlerën 12 900 Euro, nga paga në funksionin e Ministër Këshilltar pranë Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Lubjanë, për periudhën Mars-Dhjetor 2018
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura të pritshme në vlerën 12 500 Euro si pagesë e prapambetur e Marrëveshjes Shërbim Konsulence datë 01.10.2012.
2) Të ardhura të pritshme në vlerën 1 650 Euro si pagesë e prapambetur e Kontratës (Akt-marrëveshje kërkim shkencor datë 03.11.
2014).
3) Të ardhura të pritshme në vlerën 9 000 Euro si pagesë e prapambetur e Akt-Marrëveshjes, Kërkim-Shkencor 3 vjeçar Proffesor Emmeritus datë 22.10.2015.
4) Të ardhura në vlerën 1 278 Euro si pagesë të prapambetur të Kontratës datë 04.11.2016 në pozicionin Lektore e jashtme.
5) Të ardhura të pritshme në vlerën 5 000 Euro për Kontratën e Redaktimit të Veprës “Haga Haradinaj” datë 01.05.2014.
6) Të ardhura të pritshme në vlerën 10 000 Euro për të Drejtat e Autorit mbi veprën “Fëmijëria Menaxheriale”, Mars 2014.
7) Të ardhura të pritshme në vlerën 20 000 Euro për të drejtat pasurore të autorit mbi veprën “12 ide përtej 2013”, datë 03.09.2014.
8) Të ardhura të pritshme në vlerën 5 000 Euro për Kontratën e Redaktimit të Veprës “Biografi-Margaret Thatcher”, datë 20.02.2017.
9) Të ardhura të pritshme në vlerën 7 500 Euro për Kontratën e Redaktimit të Veprës “Roger Scruton HTBC”, datë 15.02.2016.
10) Të ardhura nga shitja e autveturës autoveturës Chevrolet Captiva në shumën 8 000 Euro dhe nga shitja e autoveturës BMW Sport në shumën 5 000 Euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëpronar me bashkëshortin me pjesë takuese 50% të një apartamenti banimi në Tiranë me sipërfaqe 152 m2, me vlerë 90 000 Euro, të blerë me kontratë porosisë me burim të ardhura nga kursimet, kontributet e prindërve dhe nga shoqëria private.
2) Apartament banimi në Durrës në vlerën 72 000 Euro, me sipërfaqe të specifikuar në kontratën e porosisë e cila është në proces Gjyqësor në Shkallën e Parë të Gjykatës së Tiranës.
3) Pronare me 100 % i një makine autoveturë Land Rover, Discovery Sport në shumën 38 000 Euro. Burimi i të ardhurave është nga kredia bankare e marrë në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 25 000 Euro dhe nga të ardhuat e shitjes së autoveturës Chevrolet Captiva në shumën 8 000 Euro dhe autoveturës BMW Sport në shumën 5 000 Euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3 996 Lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë në datën 25.02.2019 është 226 518 Lekë.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 20 Euro.
7) Gjendja monetare cash, 870 000 Lekë.
8) Kredi bankare për blerje autoveturë Land Rover, për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 2 816.94 Euro ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 22 762 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar në vitin 2018 shuma 7 000 Euro si pagesë për zgjidhjen me marrëveshje të konfliktit gjyqësor në rolin e dorëzanit të dytë në një bankë të nivelit të dytë.
2)shpenzuar për Makine autoveturë Land Rover, Discovery Sport në shumën 38 000 Euro. Burimi i të ardhurave është nga kredia bankare e marrë në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 25 000 Euro dhe nga të ardhuat e shitjes së autoveturës Chevrolet Captiva në shumën 8 000 Euro dhe autoveturës BMW Sport në shumën 5 000 Euro.