Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga, komisionet dhe përfitimet e tjera financiare nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 206 959 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 10 000 Euro nga qiradhënia sipas Kontratës datë 12.06.2012 me afat 5 vite dhe me shumë vjetore 10 000 Euro. Qiraja vjetore është paguar në datën 18.06.2018.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Djali, Z. Martin Sterkaj, të ardhura neto nga paga si specialist në Sektorin e Procedurave të DBNJ-së pranë shoqërisë Albcontrol Sh.a për vitin 2018, shuma 1 126 425 Lekë.
2) Djali, Z. Martin Sterkaj, të ardhura në vlerën 1 080 817 Lekë nga rezultati ushtrimor (deklaruar në Formularin e Tatimit të Thjeshtuar të Fitimit) të shoqërisë “Martin Sterkaj Person Fizik” me Nipt L41511004E, të regjistruar në QKB në 11.03.2014 me objekt aktiviteti “bar-kafe”.
3) Djali, Z. Martin Sterkaj, të ardhura në vlerën 288 000 Lekë nga paga në subjektin Person Fizik me Nipt L41511004E.
4) Djali, Z. Franc Sterkaj, të ardhura në vlerën 886 969 Lekë nga rezultati ushtrimor (deklaruar në Formularin e Tatimit të Thjeshtuar të Fitimit) i shoqërisë “Franc Sterkaj Person Fizik” me Nipt L81317027B, të regjistruar në QKB në 17.01.2018 me objekt aktiviteti “kopësht për fëmijë”.
5) Djali, Z. Franc Sterkaj, të ardhura në vlerën 264 000 Lekë nga paga në subjektin Person Fizik me Nipt L81317027B.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare të pagës në një bankë të nivelit të dytë është shtuar me 2 140 159.1 Lekë.
2) Shtesë 7 998.81 Euro në gjendjen e llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë.
3) Pakësuar me 160 024 Euro gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, për blerje pasurie të paluajtshme në vitin 2018 (referim pika 6.).
4) Gjendje e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë e pakësuar me 24 Dollarë.
5) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 124.6 Pound, të pandryshuar për vitin 2018.
6) Pronar 100% i pasurive së paluajtshme sipas kontratës së shitblerjes, truall me sipërfaqe 225 m2 me vlerë 30 000 Euro dhe ndërtesë me sipërfaqe 139.4 m2 me vlerë 130 000 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 160 000 Euro për blerjen e pasurive të paluajtshme: truall me sipërfaqe 225 m2 me vlerë 30 000 Euro dhe ndërtesë me sipërfaqe 139.4 m2 me vlerë 130 000 Euro.