Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetE ardhura neto nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë është në vlerën totale 2 869 786 Lekë, nga të cilat, e ardhura nga paga është 1 399 314 Lekë, e ardhura nga pjesmarrjet në komisione është 68 000 Lekë, e ardhura si rimbursime të shpenzimeve të telefonit është 204 000 Lekë, e ardhura si rimbursim i shpenzimeve të karburantit është 370 722 Lekë dhe të ardhurat nga dietat ditore janë 827 750 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 5 100 Euro, nga qiradhënia e objektit “Stacion karburanti” në bazë të kontratës së qirasë datë 14.04.2015. Kësti i qirasë mujore bruto për secilin bashkëpronar është 500 Euro, nga e cila mbahet edhe tatimi në burim ne normën 15%. E ardhura mujore neto e qirasë është 425 Euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Matilda Duzha të ardhura në vlerën 987 173 Lekë nga paga si Përgjegjëse e Sektorit të Operacioneve Doganore pranë Degës së Doganës Elbasan.
2) Vajza, Znj. Juxhen Moslli, të ardhura nga paga dhe shpërbimet si punonjëse pranë Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, shuma 1 091 733 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Subjekti deklaron se është zotërues i një shtëpie banimi me vlerë 10 420 933 Lekë, për të cilën akoma nuk është pajisur me çertifikatë pronësie. Për shtëpinë e banimit, ndërtimi ka filluar në vitin 2016 nga një kompani në bazë të Kontratës së Sipërmarrjes, pasi është marrë leja e ndërtimit për banesë private në këtë vit. Përfundimi i ndërtimit të shtëpisë është bërë në vitin 2017 dhe subjekti ka marrë shtëpinë në bazë të faturës tatimore datë 30.06.2017 në vlerën 10 420 093 Lekë. Burimi i të ardhurave për likuidimin e detyrimit është nga: kredia bankare të marrë në një banke të nivelit të dytë (shuma 6 000 000 Lekë) dhe nga gjendja cash që subjekti ka përfituar nga zgjidhja e marrëveshjes së pronësisë së bashkëshortes me familjarët e saj pra shuma 4 400 000 Lekë (35 000 Euro me kursin e këmbimit 125.714 Lekë/Euro).
2) Gjendje të llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë në emër të djalit, shuma 19 213 Lekë. Burimi i të ardhurave të depozitës, shuma 15 000 Lekë është nga dhurimet që djali ka marrë për ditëlindje nga gjyshërit e tij dhe pjesa tjetër, shuma 4 213 Lekë janë interesat bankare të përfituar që nga viti 2006, vit i hapjes së llogarisë.
3) Subjekti deklaron se ka një kontratë qiraje për një pjesë të një objekti, për të cilin në vitin 2018 nuk ka marrë asnjë të ardhur, pasi subjekti është çregjistruar në muajin Dhjetor 2018 (tatimpaguesi kërkesën për çregjistrim e ka bërë që në muajin Dhjetor
2017).
4) Kredi bankare të marrë në 2018 për ndërtimin e shtëpisë me principal 6 000 000 Lekë dhe interesa 785 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar për periudhën Shtator-Dhjetor 2018 është 283 186 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të palikuiduar është 6 501 814 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Matilda Duzha, pronare 25% e një trualli me sipërfaqe 540 m2 në Z.V.R.P.P Tiranë, në bazë të çertifikatës së pronësisë datë 02.07.2018 të trashëguar nga babai.
6) Bashkëshortja, Znj. Matilda Duzha, pronare 25% e një trualli me sipërfaqe 169 m2 në Z.V.R.P.P Tiranë, sipas çertifikatës së pronësisë datë 12.10.2018, pronë të trashëguar nga babai.
7) Vajza, Znj. Juxhen Moslli, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 15 596.75 Lekë.
8) Vajza, Zn. Juxhen Moslli, gjendje të llogarisë së kursimit në shumën 10 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 10 420 093 Lekë për likuidimin e faturës tatimore datë 30.06.2017 të firmës ndërtuese për ndërtimin e shtëpisë së banimit.
2) Është shpenzuar shuma 283 186 Lekë si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në vitin 2018 në shumën 6 785 000 Lekë. Burimi i të ardhurave për likuidimin e detyrimeve është nga paga.