Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 201 842 Lekë nga paga si gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Dritan Ukperaj, të ardhura vjetore në vlerën 501 600 Lekë nga paga pranë shoqërisë “Star 2006”.
2) Bashkëshorti, Z. Dritan Ukperaj, të ardhura në vlerën 480 000 Lekë nga paga pranë subjektit “Dritan Ukperaj” Person Fizik, periudha 01.01.2018-31.12.2018.
3) Bashkëshorti, Z. Dritan Ukperaj, të ardhura në vlerën 967 222 Lekë nga aktiviteti tregtar (fitim) i personit fizik me emër tregtar “Swan Launge Bar” për periudhën 01.01.2018-31.12.2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortët kanë shtuar me 5 080.76 Lekë (5 977.36 bruto minus detyrimi tatimor 896.6 Lekë) gjendjen e depozitës “Fëmija im” me titullar fëmijën, të hapur sipas kontratës datë 26.03.2014 me datë maturimi 25.01.2028, për të cilën kanë të drejtën e administrimit të depozitës (shtim dhe pakësim) si rrjedhojë e përgjegjësisë prindërore. Burimi i të ardhurave të shtuara është nga interesat e depozitës.
2) Bashkëshortët kanë pakësuar me 430 000 Lekë gjendjen monetare cash të kursimeve të vitit 2017, nga të cilat 400 000 lekë (plus fonde shtesë të bashkëshortit 153 500 Lekë) janë përdorur për likuidimin pjesor të detyrimit të huasë 9 000 Euro që i kanë prindërve të subjektit dhe shuma 20 000 Lekë për shpenzime të ndryshme. Gjendja e mjeteve monetare cash të kursimeve të vitit 2017 është 200 000 Lekë në 31.12.2018.
3) Llogari rrjedhëse të pages së subjekti me pjesë takuese 50% secili bashkëshort, me gjendje 1 285 Lekë në 31.12.2018.
4) Bashkëshorti, Z. Dritan Ukperaj, llogaria rrjedhëse të pagës me pjesë takuese 50% secili bashkëshort, me gjendje 2 084 Lekë në 31.12.2018.
5) Bashkëshorti, Z. Dritan Ukperaj, llogaria rrjedhëse të pagës me pjesë takuese 50% secili bashkëshort, me gjendje 2 115 Lekë në 31.12.2018.
6) Bashkëshortët, gjendje të mjeteve monetare cash të vitit 2018 (kursime) me pjesë takuese 50% secili, 1 270 000 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga punësimi i bashkëshortëve, nga aktiviteti privat i Z.Ukperaj dhe nga kursimet e mbartura nga viti 2017.
7) Bashkëshortët kanë marrë kredi bankare sipas Kontratës datë 25.05.2012 për shumën 5 026 224 Lekë, në të cilën Znj.Ukperaj është dorëzanëse. Për kredinë me normë interesi 1.5% plus normë Bono Thesari 1-vjeçare, me këst mujor 32 498.61 Lekë dhe me afat shlyerje 20 vite, janë likuiduar për vitin 2018, 12 këste dhe ka mbetur për tu likuiduar detyrimi në shumën 3 932 522.73 Lekë (principal).
8) Bashkëshortët kanë lidhur kontratë huaje në vitin 2012 me prindërit e Znj. Ukperaj në shumën 9 000 Euro. Për kontratën e huasë pa interesa dhe pa afat ka mbetur për tu shlyer deri më 31.12.2018 detyrimi në vlerën 4 500 Euro, pasi gjatë 2018 është shlyer shuma e detyrimit 4 500 Euro (datë 19.12.
2018).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 389 983.32 Lekë si shlyerje të 12 kësteve të kredisë bankare të marrë sipas Kontratës datë 25.05.2012 në shumën 5 026 224 Lekë për blerje apartamenti.
2) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 4 500 Euro si shlyerje pjesore të kontratës së huasë së lidhur me prindërit e Znj. Ukperaj në shumën 9 000 Euro për blerje apartamenti.