Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 469 400 Lekë nga paga si Këshilltare e gjyqtarëve pranë Gjykatës Kushtetuese.
2) Të ardhura në vlerën 124 950 Lekë nga shpërblimet si eksperte ligjore dhe anëtare e bordit editorial të materialeve të reformës në drejtësi pranë Kuvendit të Shqipërisë. Pagesa është bërë nga Fondacioni Soros.
3) Të ardhura në vlerën 70 708 Lekë nga shpërblimet si eksperte e trajnimit vazhdues të gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe botim artikulli në revistën e Shkollës së Magjistraturës.
4) Të ardhura në vlerën 144 500 Lekë nga shpërblimet si eksperte e UNICEF për hartimin e akteve nënligjore të paguar nga TLAS dhe të kontraktuar nga UNICEF.
5) Të ardhura bruto në vlerën 300 000 Lekë (kësti i tretë) nga shpërblimet si eksperte e UNDP-së për studimin “Access to Justicefor All” si dhe për hartimin e projektligjit për ndihmën juridike të garantuar nga shteti. Kontrata e shërbimit është e lidhur për periudhën 01.07.2017-30.11.2017 por në bazë të shtesës së kontratës datë 16.10.2017 është zgjatur afati me 15 ditë pune deri më 20.12.2017. Arkëtimi i kontratës është bërë pjesërisht në vitin 2017 (2 këstet bruto të deklaruara në deklaratvjetore
2017) dhe pjesa tjetër në Janar 2018 (kësti i tretë). Tatimi në burim për këtë të ardhura është paguar më vete.
6) Të ardhura bruto në vlerën 600 000 Lekë (kësti i parë) nga shpërblimet si eksperte e UNDP-së për ngritjen e qendrave të ndihmës juridike sipas kontratë së lidhur për periudhën Nëntor 2018-Shkurt 2019. Vlera totale e kontratës së shërbimit është 1 272 600 Lekë e ndarë në 2 këste me 600 000 Lekë secili ku kësti i parë është arkëtuar në vitin 2018 ndërsa kësti i dytë do të arkëtohet në vitin 2019. Tatimi në burim për këtë të ardhur do të likuidohet më vete.
7) Të ardhura bruto në vlerën 400 000 Lekë nga shpërblimet si eksperte e UNDP-së për hartimin e akteve nënligjore të ligjit për ndihmën juridike të garantuar nga shteti. Detyrimi i tatimit në burim për këtë të ardhur do të likuidohet më vete.
8) Të ardhura bruto në vlerën 1 060 Euro për përkthimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane nga Fondacionin Konrad Adenauer me qendër në Rumani.
9) Të ardhura bruto në vlerën 6 000 Euro nga shpërblimet si eksperte e Këshillit të Europës për përgatitjen e korrikulave të trajnimit dhe realizimin e trajnimit “Bussines and Human Rights” dhe “Amicus Curiae” para gjykatëve Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Arkëtimi i shumave është bërë pjesërisht në 2017 (deklaruar në deklaratën vjetore
2017) dhe pjesërisht në 2018. Detyrimi i tatimit në burim të të ardhurës do të likuidohet më vete.
10) Të ardhura bruto në vlerën 5 000 Euro (kontrata e tretë) nga shpërblimet si eksperte ligjore për hartimin e komentarit elektronik mbi ligjet e reja të reformës në drejtësi. Projekti është i financuar nga EURALIUS, i ndarë në 3 kontrata shërbimi të lidhura për periudhën Maj 2017-Dhjetor 2017, nga të cilat 2 kontrata janë realizuar në 2017 (deklaruar në deklaratën vjetore
2017) dhe kontrata e tretë në vitin 2018. Detyrimi i tatimit në burim i të ardhurës do të likuidohet më vete.
11) Të ardhura në vlerën 6 000 Dollarë si shpërblim për përgatitjen e komentarit të reformës kushtetuese nga Fondacioni Soros dhe ISPL.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Edmond Vorpsi, të ardhura në vlerën 937 331 Lekë nga paga si Avokat i Shtetit.
2) Bashkëshorti, Z. Edmond Vorpsi, të ardhura në vlerën 14 560 Lekë si dieta shërbimi.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje 19 704 Lekë në llogarinë rrjedhëse në datën 31.12.2018.
2) Gjendje 14 291.49 Euro në llogarinë rrjedhëse në datën 31.12.2018.
3) Gjendje 822 195.56 Lekë në llogarinë rrjedhëse në datën 31.12.2018.
4) Kartë krediti “Master” të marrë në Gusht 2017 me shumë limit 2 000 Euro për të cilën nuk ka detyrim të pashlyer.
5) Bashkëshorti, Z. Edmond Vorpsi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në datën 31.12.2018, shuma 126 806.02 Lekë.
6) Bashkëshorti, Z. Edmond Vorpsi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në datën 31.12.2018, shuma 748 050 Lekë. Llogaria është në pronësi të një personi identiteti i të cilit është një informacion i sekretuar nga punonjësi i ILDKPKI-së si informacion personal dhe e dhënë sensitive ose private.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka