Transaksion Thesari - Aparati Ministrise se Drejtesise (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6003100 Shperblime per rezultate ne pune Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001099 Shtesa page te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001015 Shtesë kualifikimi për punonjësit mësimorë të arsimit para-universitar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001012 Shtese page dhe page e menjehershme per funksionaret e larte Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001011 Shtese page per bashkeshortet e papuna te ushtarakeve te transferuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001020 Shtesë page për diferencë në rastet kur paga e muajit/ve paraardhës është llogaritur më pak Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001005 Shtese page per funksionin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001009 Shtese page per gradat ushtarake Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001019 Shtesë page për kryerjen e shërbimit të rojës, të gatishmërisë dhe urgjencës Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001008 Shtese page per kualifikimin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001007 Shtese page per largesi nga qendra e banimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001016 Shtesë page për natyrë të veçantë pune/kushte pune Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001018 Shtesë page për orët mësimore mbi normën e miratuar me dispozitë Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001013 Shtese page per pune jashte orarit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001006 Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001017 Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001014 Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001004 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001003 Shtese page per vjetersi ne pune Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060017 Sigurim suplementar shteteror per ishfunksionaret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4361100 Sigurime shendetesore, te vitit ne vazhdim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7510100 Sigurime Shoqerore, punedhenes sektor buxhetor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7512100 Sigurime shoqerore, punedhenes sektor privat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7502100 Sigurime shoqerore, te punesuar sektor privat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7520100 Sigurime shoqerore, vetepunesuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6033100 Subvencion per sipermarrjet individuale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031400 Subvencion për të nxitur punësimin (Grant që i kalohet në total subjektit fitues të projektit) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031100 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031300 Subvencion per te nxitur punesimin (Shpenzime Korente) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031200 Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030002 Subvencione per cmimin e energjine elektrike te importuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030001 Subvencione per çmimin e librave shkollore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030006 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030003 Subvencione per diference cmimi per strehim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030005 Subvencione per diference cmimi per transportin hekurudhor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030004 Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030099 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6032001 Subvencione per te mbuluar humbjet per furnizimin me uje per vaditje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6032002 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6039100 Subvencione te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7040100 Taksa doganore per mallrat e importit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7032100 Takse mbi llotarite Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7033014 Takse mbi te drejten e perdorimit te Truallit Shtetror- nga persona juridik tregtare dhe ndermarrje shtetrore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7033012 Takse nacionale per renten Minerare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7002200 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7001100 Tatim mbi fitimin nga ndermarjet e sektorit publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7001200 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000400 Tatim mbi te ardhurat nga qirate Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000600 Tatim mbi te ardhurat personale biznes i vogel me xhiro 2 - 8 miljone Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000700 Tatim mbi te ardhurat personale nga Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Thesari 2014 Thesari 2015-2016