Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Drejtore e Përgjithshme e AKKP-së, rroga e dhjetorit 2015, 109 788 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, zoti Artur Qato, të ardhura nga paga si security pranë ambasadës italine, rroga e dhjetorit 2015, 45 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari kursimi 'Futura' në emër të djalit, në një bankë të nivelit të dytë, hapur nga bashkëshorti, zoti Artur Qato, shtuar me + 4.64 dollarë.
2) Llogari kursimi 'Futura' në emër të djalit, në një bankë të nivelit të dytë, hapur nga Sonila Qato, shtuar me + 8.04 dollarë.
3) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, krijuar me kursime nga paga si e punësuar në Bashkinë e Tiranës, 204.04 lekë.
4) Llogari kursimi në një bankë të nivelit të dytë në emër të babait, Llambi Gegprifti ose Sonila Qato, shtuar me + 0.94 euro, pjesa takuese 50 %.
5) Llogari kursimi në në bankë të nivelit të dytë në emër të babait, Llambi Gegprifti ose Sonila Qato, shtuar me + 225 euro, pjesa takuese 50 %.
6) Bashkëshorti, zoti Artur Qato llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë nga paga si punonjës security në ambasadën italiane, bëhet 6 436,16 lekë
7) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari e pagës si drejtore e Përgjithshme e AKKP-së, bëhet 182.605.79 lekë.
8) Llogari kursimi në një bankë të nivelit të dytë në emër të babait, Llambi Gegprifti ose Sonila Qato, bëhet 620 030.31, pjesa takuese 50 %.
9) Llogari kursimi në një bankë të nivelit të dytë, bëhet 10 euro.
10) Pagesa e këstit të qirasë financiare për veturën 'Opel Antara' sipas kontratës së qirasë financiare leasing, dt. 23.06.2010 midis palëve shoqëria 'Tirana Leasing' dhe Artur e Sonila Qatos me objekt dhënien me qira financiare të sendit të përzgjedhur nga qiramarrësi pranë furnizuesit sipas shtojcës së kontratës që destinohet të përdoret nga qiramarrësi. Janë shlyer 2 420 euro për periudhën janar 2015 - prill 2015. Detyrimi për t'u shlyer, 0 euro. Qiraja financiare pjesë e regjimit martesor me bashkëshortin.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka