Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2010
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga, shpërblimi dhe leja e zakonshme në detyrën e Drejtores së Përgjithshme të Kontrollit të Zhvillimit Urbanistik dhe Territorit për vitin 2010, 1 393 132 lekë.
2) Të ardhura nga shpërblimi si pedagoge e jashtme pranë universitetit "Polis", 40 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, zoti Artur Qato, të ardhura nga paga për vitin 2010 si punonjës shërbimi në ambasadën italiane në Tiranë, 540 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Autoveturë 'Opel Antara', marrë sipas kontratës së qirasë financiare (leasing) dt. 23.06.2010 midis palëve shoqëria 'Tirana Leasing' sh.a dhe Artur e Sonila Qato me objekt, 'Dhënien me qira financiare të sendit të përzgjedhur nga qiramarrësi pranë furnizuesit sipas shtojcës së kontratës që destinohet të përdoret nga qiramarrësi', vlera 24 260 euro.
2) Gjendja e kursimeve cash është pakësuar me 7 278 euro, për pagimin e 30 % të vlerës përfundimtare të automjetit 'Opel Antala' sipas kontratës leasing dt. 23.06.2010 midis qiradhënësit 'Tirana Leasing' sh.a dhe qiramarrësve Artur dhe Sonila Qato, (kursimet si pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin).
3) Gjendja e kursimeve cash nga paga dhe llogaritë bankare në dy banka të nivelit të dytë, 500 000 lekë, (kursimet si pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin).
4) Kontratë qiraje financiare (leasing) midis qiradhënësit 'Tirana Leasing' sh.a dhe qiramarrësve Artur dhe Sonial Qato për dhënien me qira të një autoveture 'Opel Antara' dhe përdorimin e saj nga qiramarrësit sipas kushteve të kontratës. Data e fillimit të detyrimit 23.06.2010. Data e mbarimit të detyrimit 26.06.2015. Vlera 24 260 euro. Qiraja e parë 30 % e vlerës përfundimtare të makinës. Qiratë në bazë mujore duke filluar nga 12.07.2010 deri në shlyerjen e plotë. Shuma e paguar për vitin 2010, 10 338.39 euro plus 14 600 lekë siguracioni i makinës. Detyrimi i mbetur pashlyer 12 958 63 euro plus 3 217.04 euro interesa të përllogaritura deri në fund të kontratës (detyrimi si pjesëe regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2010
expenseDesc
Nuk ka