Treasury Transactions

Payment Reason- Total: 368

Kodi Payment Reason Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001001 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001003 Shtese page per vjetersi ne pune Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001008 Shtese page per kualifikimin Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001009 Shtese page per gradat ushtarake Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061099 Te tjera transferta tek individet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001099 Shtesa page te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6003900 Te tjera shperblime per personelin Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060005 Pensione per moshe madhore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061003 Ndihme ekonomike Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312103 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060004 Grant per femije te lindur Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060099 Te tjera transferta tek individet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061005 Kompensime speciale te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001004 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6003100 Shperblime per rezultate ne pune Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001005 Shtese page per funksionin Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6002100 Paga me kontrate per kohe te kufizuar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001006 Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021004 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001013 Shtese page per pune jashte orarit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001002 Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060019 Kompensim perndjekurit politike Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061002 Kompensim papunesie per personat e siguruar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061004 Pagese paaftesie Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060013 Shperblim per ish-ushtaraket Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6002200 Paga me kontrate per pune sezonale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6009100 Shpenzime te tjera personeli Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061021 Bursa Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001014 Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2318100 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6025800 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6520100 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662104 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029008 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6024100 Udhetim i brendshem Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2313100 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6023100 Karburant dhe vaj Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6020200 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022007 Sherbimet bankare Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2318400 Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022003 Sherbime telefonike Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6025400 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6023200 Pjese kembimi, goma dhe bateri Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6025300 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029006 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662219 Garanci te tjera, te vitit te meparshem,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022099 Sherbime te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2318600 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001010 Pagese per ushtaraket e liruar ne reforme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312101 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001007 Shtese page per largesi nga qendra e banimit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6025600 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6040009 Te tjera transferime korrente Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2313300 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrjeteve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6023900 Shpenzime te tjera transporti Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2313400 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021001 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021006 Pajisje per perdorim policor Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314250 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per mbrojtjen ndaj zjarrit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6025200 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6020300 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6027400 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029005 Shpenzime per honorare Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022009 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029003 Shpenzime gjyqesore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6020500 Blerje dokumentacioni Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6020100 Kancelari Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022001 Elektricitet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029001 Shpenzime per pritje e percjellje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022002 Uje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021003 Ilaçe dhe materiale mjeksore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6044006 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6010100 Kontribute per sigurime shoqerore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312104 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa social-kulturore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314120 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi dhe pajisje mence Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662314 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022010 Sherbime te printimit dhe publikimit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314110 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6020900 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022004 Posta dhe sherbimi korrier Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029002 Shpenzime per aktivitete sociale per personelin Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2310500 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2310300 Shpenz. per rritjen e AQT - terrene te shtresave Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312118 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029099 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6044099 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2313500 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2302100 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021010 Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6027300 Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6024200 Udhetim jashte shtetit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314320 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022008 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042034 Transferime per diference kontributi per fermeret Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6020400 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314140 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314160 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021005 Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6025500 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022005 Sherbim per ngrohje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314280 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per sistemin e sigurimit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6031100 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021002 Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6002900 Te tjera paga me kontrate Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061041 Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6023300 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6026100 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
5800610 Xhirime brendshme per veprime me llogarite speciale- Per shpronesimet,kompesimi pronave,te perndjekurit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1661300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665012 Depozitime te perkoheshme nga BSH ne TSA per shpronsimet-Viti i meparshem,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2313600 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2310100 Shpenz. per rritjen e AQT - troje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6030006 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314130 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje qe sigurojne energji Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6027500 Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312115 Shpenz. per rritjen e AQT - pritat mbrojtese e te ngjashme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2318700 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312117 Shpenz. per rritjen e AQT - terrenet sportive Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6059100 Te tjera transferime korrente jashte shtetit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6026900 Shpenzime te tjera qiraje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029007 Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312105 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021007 Libra dhe publikime profesionale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2303100 Shpenz. per rritjen e AQ - koncesione, patenta, licenca, marka, te drejta e tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662114 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314220 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri dhe pajisje per minierat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6031200 Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314240 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per konstrukione ( ndertime) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029004 Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021009 Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6051099 Organizatat nderkombetare te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7030100 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315120 Shpenz. per rritjen e AQT - makina Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315210 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6511300 Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4351299 Kontribute te mbledhura nga tatimet (shteti) per llogari te ISSH - Detyrimi Qendrore / Transferta (GE 001 Debit) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6030005 Subvencione per diference cmimi per transportin hekurudhor Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7001200 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662214 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314260 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4664210 Derdhur gabim, te vitit te meparshem,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6026400 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061001 Grante per familjet per shpenzime funerale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312113 Shpenz. per rritjen e AQT - lulishtet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4668110 Rimbursim I TVSH-se nga llogaria e Tatimeve te vitit ne vazhdim,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314310 Shpenz. per rritjen e AQT - ashensore dhe vinça Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312111 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte arti Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314150 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje mjekesore dhe spitalore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7031500 Akcize karburanti i importuar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662110 Garanci bankare te vitit ne vazhdim,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042003 Transferim, per kompensim suplementar per ish te persekutuarit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6026300 Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042033 Transferime per sigurimin e ishfunksionareve ne pagese kalimtare Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029009 Shpenzime per terheqjen e limitit te arkes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4730888 Llogari te pritjes per diferencat e rakordimit te viteve te meparshme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6030099 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662116 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit ne vazhdim,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6044005 Transferta per Albafilm Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042020 Transferime speciale tek ISKSH Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061006 Transferte per mbulimin e perqindjeve te normave te interesave bankare Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6025100 Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6039100 Subvencione te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022011 Kosto e trajnimit dhe seminareve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4664110 Derdhur gabim, te vitit ne vazhdim,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6021008 Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve nga semundjet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315190 Shpenz. per rritjen e AQT - blerje mjete transporti detar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6028200 Shpenzime te tjera lidhur me huamarrjen Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6031300 Subvencion per te nxitur punesimin (Shpenzime Korente) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6520200 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6027900 Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665110 Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit ne vazhdim,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6044001 Transferta per shoqerite e jetimeve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7040100 Taksa doganore per mallrat e importit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4701100 Llogari ne pritje - të ardhura doganore për tu marrë Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2310400 Shpenz. per rritjen e AQT - sistemime dhe rregullime te tokave Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6044007 Transferta per Radio-Televizonin Publik Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662119 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7030200 TVSH mbi mallrat e importuara Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312108 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksionin e porteve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662311 Garanci bankare te te viteve te meparshme per takse doganore,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042001 Transferim, kompensim per pensionistet per diferenca çmimi Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060001 Kompensim per pa-aftesi te perkohshme per shkak te semundjes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6030004 Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060003 Kompesim per leje lindje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6028100 Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662113 Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042032 Transferime per ushtarake ne reforme dhe pensione te parakohshme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6063100 Transferta per shpronsimin per interes publik te pronareve te pasurive te pa lujteshme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060021 Pagesa per sherbime mjeksore dhe dentare Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042011 Transferime per pensionet suplementare shteterore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4661110 Paradhenie per ankande, te vitit ne vazhdim,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6025700 Shpenzime per mirembajtjen e rezerves shteterore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314200 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312102 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa rezidenciale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312112 Shpenz. per rritjen e AQT - krijim fondi biblioteke Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042010 Transferime per sigurimin suplementar te ushtarakeve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315200 Shpenz. per rritjen e AQT - blerje mjete transporti ajror Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6044009 Transferta per partite politike Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312116 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertimin e mureve rrethuese Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662111 Garanci bankare te vitit vazhdim per takse doganore,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314170 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalimi i kondicionereve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6032099 Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312114 Shpenz. per rritjen e AQT - varrezat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060002 Kompensim per pa-aftesi te perkoheshme per shkak te demtimit ne pune Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314290 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje audio-vizuale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2313200 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te urave Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662210 Garanci bankare te vitit te meparshem,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314300 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje rezidenciale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312110 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte me vlere historike Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665210 Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit te meparshem,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662216 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit te meparshem (2011 - Te Dala) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6022006 Sherbime te ISSH per ISKSH Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6044002 Transferta per shoqerite e te verberve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029100 Rimbursim TVSH Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6062100 Transferta per kompesimin e pronave nga ALUIZNI Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4668510 Rimbursim i Bonove te Privatizimit per legalizimin e objekteve informale, Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662211 Garanci bankare te vitit te meparshem per takse doganore,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6032002 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042004 Transferim, per kompensim suplementar per veteranet e luftes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060009 Pensione te veçanta shteterore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662115 Garanci te vitit vazhdim per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662316 Garanci pasurore e te denuarve, te viteve te meparshme,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042012 Transferime per pagesat e parakohshme per minatoret Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042009 Transferime per te mbuluar defiçitin e fondit te sigurimeve shoqerore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312106 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertime te mbrojtjes civile Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042002 Transferim, per pensione te veçanta shteterore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314190 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per kontrollin e trafikut Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314180 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri printimi dhe grafimi Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060011 Kompensim per veteranet e luftes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4011100 Furnitore te vitit ne vazhdim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001012 Shtese page dhe page e menjehershme per funksionaret e larte Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2319991 Migrimi - Shpenz. per rritjen e AQT Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2311300 Shpenz. per rritjen e AQT - plantacione Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2311100 Shpenz. per rritjen e AQT - pyje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4681100 Debitore ndryshem - viti i meparshem Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6053100 Transferime korrente per institucionet jo-fitimprurese te huaja Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060010 Kompensim suplementar per ish te persekutuarit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2301100 Shpenz. per rritjen e AQ - prime te emisionit ose rimbursimit te huave Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314230 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per kopshtarine Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
0000000 Unspecified Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2316900 Shpenz. per rritjen e AQT - rezerva te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662319 Garanci te tjera, te viteve te meparshme,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315140 Shpenz. per rritjen e AQT - kamione dhe mjete transporti te renda Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6601100 Interesa huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7021100 Tatim, shitja e pasurise se paluajteshme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060007 Pension mbijetese Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314270 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per policine Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060008 Kompensim suplementar per çmimin per pensionistet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2314210 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje agrikulturore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060012 Kompensim suplementar per invalidet e punes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2316100 Shpenz. per rritjen e AQT - sheqer Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6780100 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te TVSH Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662106 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6030002 Subvencione per cmimin e energjine elektrike te importuar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662101 Garanci bankare te vitit vazhdim per takse doganore (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4661310 Paradhenie per ankande, teviteve te meparshme,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315180 Shpenz. per rritjen e AQT - speciale transp.rrugor Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2316300 Shpenz. per rritjen e AQT - vaj Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4670100 Kreditore ndryshem - viti ne vazhdim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2312107 Shpenz. per rritjen e AQT - konvikte nxenesish e studentesh Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7000900 Te tjera tatime mbi te ardhurat mbajtur ne burim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315110 Shpenz. per rritjen e AQT - motorçikleta Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042031 Transferime te buxhetit per te papunet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315170 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete policore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6027100 Shpenzime per kompensim per ish te perndjekurit politike Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6030001 Subvencione per çmimin e librave shkollore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2317300 Shpenz. per rritjen e AQT - kafshe te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6051001 Transferime korrente - Kombet e Bashkuara Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7000600 Tatim mbi te ardhurat personale biznes i vogel me xhiro 2 - 8 miljone Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6003300 Paga e 13-te per personelin Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6780200 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te Tatim Fitimit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7512100 Sigurime shoqerore, punedhenes sektor privat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2310200 Shpenz. per rritjen e AQT - toke bujqesore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6044004 Transferta per shoqerite e invalideve te punes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4660100 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2318500 Shpenz. per rritjen e AQT - fakse Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6026200 Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1751100 Te dala, huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4664310 Derdhur gabim, te viteve te meparshme,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001011 Shtese page per bashkeshortet e papuna te ushtarakeve te transferuar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2319999 (B) Investime 230-232 - (vetem per celje fondesh) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315160 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete kunder zjarrit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6011100 Kontribute per sigurime shendetesore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2309991 Migrimi - Shpenzime per rritjen e AQ te patrupezuara Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6029991 Migrimi - Mallra dhe sherbime te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662102 Garanci bankare te vitit vazhdim per sigurimin e ofertes (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662204 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6049991 Migrimi - Transferime korrente te brendeshme Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662100 Garanci bankare te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2550200 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per te tjera nivele te qeverisjes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4661210 Paradhenie per ankande, te vitit te meparshem,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4281100 Personeli shpenzime per tu paguar, te vitit ne vazhdim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6042005 Transferim, per kompensim suplementar per invalidet e punes Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6027401 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore te tjera Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315150 Shpenz. per rritjen e AQT - ambulanca Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6061031 Grante per artistet, producentet e filmave dhe shkrimtaret Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7000200 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin jo-publik Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665301 Depozitime te tjera ne ruajtje, te viteve te meparshme,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665211 Depozitime te perkoheshme nga BSH ne TSA per kompesimin e pronave-Viti ne vazhdim,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7510100 Sigurime Shoqerore, punedhenes sektor buxhetor Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6033100 Subvencion per sipermarrjet individuale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4670400 Kreditore ndryshem - per pagese nga llogaria speciale - Te shpronesuarit,kompesimi pronave,te perndjekurit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6059991 Migrimi - Transferimet korrente jashte Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7502100 Sigurime shoqerore, te punesuar sektor privat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662112 Garanci bankare te vitit vazhdim per sigurimin e ofertes,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060017 Sigurim suplementar shteteror per ishfunksionaret Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4081100 Furnitore fatura te pa mbrritura, te vitit ne vazhdim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2329100 Transferimet te tjera kapitale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1661100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6027200 Shpenzime per kompensim per burgosjet e padrejta Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662310 Garanci bankare te viteve te meparshme,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665502 Depozitime të përkohshme për Deklaratën e Tatimit në Burim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662313 Garanci te viteve te meparshme per sigurimin e kontrates,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7033012 Takse nacionale per renten Minerare Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662109 Garanci te tjera, te vitit vazhdim (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7520100 Sigurime shoqerore, vetepunesuar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662215 Garanci te vitit te meparshem per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665509 Depozitime të përkohshme për Gjobat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665100 Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7090102 Kamat vonesa per TVSH Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7009100 Tatimet mbi te ardhurat nga dividentet dhe aksionet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6027901 Penalitete(interesa) per vonesen e ekzekutimit te vendimeve te GJEDNJ Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6511100 Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga i njejti nivel qeverisje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2315130 Shpenz. per rritjen e AQT - autobuze Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7090104 Kamatvonesa te kontributeve te sigurimeve shendetesore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7000100 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin publik Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662103 Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates (2011 - Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1660100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6040010 Transferime korrente tek Fondi Special i Kompensimit te Pronave (ATP) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4481100 Agjente sherbimesh, te vitit ne vazhdim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001017 Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001016 Shtesë page për natyrë të veçantë pune/kushte pune Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001021 Paga e grupit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001020 Shtesë page për diferencë në rastet kur paga e muajit/ve paraardhës është llogaritur më pak Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4660310 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te viteve te meparshme,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4660210 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit te meparshem,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4211100 Personeli paga te vitit ne vazhdim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665511 Depozitime të përkohshme për Tatim Fitimin e Thjeshtuar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6009991 Migrimi - Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6091100 Fondi rezerve i pushtetit vendor Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4351120 Detyrime Sigurime shoqerore -sektori buxhetor - punedhenesi Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001018 Shtesë page për orët mësimore mbi normën e miratuar me dispozitë Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6024202 Shpenzime per hotele Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6024201 Shpenzime per udhetime jashte shtetit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2317200 Shpenz. per rritjen e AQT - kafshe prodhimi Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6052100 Transferime korrente per qeverite e huaja Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7002200 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6090200 Kontigjencat Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6032001 Subvencione per te mbuluar humbjet per furnizimin me uje per vaditje Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7115210 Gjoba te sistemit doganor per importet Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6060016 Pagese per Industrine Ushtarake Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7000700 Tatim mbi te ardhurat personale nga Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7115499 Te tjera gjoba Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662117 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662217 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit te meparshem (2011 - Te Dala) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662107 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik ( 2011-Te Hyra) Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7115654 Gjobe per deklarim te vonuar Sigurime shoqerore, shendetesore dhe TAP Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4361100 Sigurime shendetesore, te vitit ne vazhdim Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7090101 Kamatvonesa per sigurimet shoqerore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7009000 (B) Te tjera tatime mbi te ardhurat personale, fitimin dhe te ardhurat kapitale Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
1660300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662213 Garanci te vitit te meparshem per sigurimin e kontrates,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
6001015 Shtesë kualifikimi për punonjësit mësimorë të arsimit para-universitar Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4662315 Garanci te viteve te meparshme per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
4665503 Depozitime të përkohshme për Deklaratën e Tatim Fitimit Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
2324100 Transferimet kapitale tek institucionet financiare Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017
7033014 Takse mbi te drejten e perdorimit te Truallit Shtetror- nga persona juridik tregtare dhe ndermarrje shtetrore Transaksione 2014 Transaksione 2015 Transaksione 2016 Transaksione 2017