Budget by Functions in Albania 2013
  Loading data ...

Funksioni "Te Tjera" perfshin pagesat per sherbimin e borxhit + kontigjenca per politika pagash dhe pensionesh.