Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhurat nga paga neto, shpërblimet e komisioneve, dietat dhe rimbursimet e karburantit si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë janë në shumën 2 504 342 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti Z. Salarjon Totaj, të ardhura nga punësimi në shoqërinë “Operatori i Sistemit të Transmetimit"- OST në vlerën 1 511 214 Lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga punësimi si anëtar i Këshillit Mbikqyrës në shoqërinë Alb Gaz Sh.a për periudhën Janar-Nëntor 2018 në shumën 243 100 Lekë.
3) Z.Salarjon Totaj, të ardhura nga punësimi si anëtar i Këshillit Drejtues në Drejtorinë e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor- DPSHTRR për periudhën Nëntor-Dhjetor 2018 në shumën 31 008 Lekë
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhurat nga paga, shuma 13 889.56 Lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhurat nga paga, shuma 23 889.56 Lekë.
3) Shtuar me 3 000 Euro gjendja monetare cash.
4) Subjekti deklaron depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë, me gjendje të pandryshuar, e cila nuk shënohet në deklaratë.
5) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi i mbetur i pashlyer 806.41 Euro.
6) Bashkëshorti Z.Salarjon Totaj, gjendje e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 565.96 Lekë.
7) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë me burim të ardhurat nga paga pranë një banke të nivelit të dytë në vlerën 152 900.9 Lekë.
8) Bashkëshorti Salarjon Totaj, gjendja monetare Cash e shtuar me 4 000 Euro.
9) Kredi bankare pranë një banke të nivelit të dytë në shumën 1 120 000 Lekë e marrë nga Bashkëshorti Z.Salarjon Totaj në datën 14.04.2016. Për vitin 2018, shuma e shlyer e kredisë (principal dhe interesa), 169 560.24 Lekë ndërsa detyrimi kundrejt bankës në 31 Dhjetor është 654 640.25 Lekë.
10) Bashkëshorti, kartë kreditit pranë një banke të nivelit të dytë, gjendja e pashlyer e detyrimit është 2 377.98 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 1 423.66 Euro për likuidimin e detyrimeve të kartës së kreditit në një bankë të nivelit të dytë për vitin 2018. Detyrimi i mbetur i pashlyer nga subjekti është 806.41 Euro.
2) Bashkëshorti, shlyer në 2018 shumën 169 560.24 Lekë si principal dhe interesa të kredisë 1 120 000 000 Lekë të marrë në një bankë të nivelit të dytë në 14.04.2016. Detyrimi i mbetur i pashlyer në 31 Dhjetor është 654 640.25 Lekë.