Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga paga, 2 015 199 Lek.
2) Të ardhura neto nga honorare, 51 000 Lek.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNu k ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightTë ardhura neto nga krijimtaria artisktike/shtije e punëve artistike, 3 894 352 Lek.
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura neto nga paga dhe puna si eksperte, 1 849 983 Lek.
2) Bashkëshortja, të ardhura neto nga interesat bankare, 2 394 Lek.
3) Bashkeshortja, te ardhura neto nga qiradhënia, 2 712 180 Lek.
4) Bashkëshortja, të ardhura neto nga honorare, 1 241 276 Lek.
5) I biri, të ardhura neto nga shitja e veprave te artit, 28 003 Euro
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësim me 319 183 Lek i të ardhurave personale të subjektit në llogarinë bankare.
2) Bashkëshortja, shtesë me 5 092 665 Lek në llogarinë bankare të të ardhurave personale.
3) Bashkëshortja, pakësim me 50 000 Lek i gjendjes cash.
4) Bashkëshortja, shtesë e pasurisë nga blerja e tokës ullishte me arë me sipërfaqe 2 240 m2 në Surrel dhe vlerë 6 930 000 Lek, blerë për arsye funksionale të terriorit ku është ndërtuar banimi.
5) Subjekti, shitje e apartamentit parafabrikat me sipërfaqe 59 m2 i përfituar nga privatizimi i banesave shtetërore në vitin 1993 dhe rivlerësuar në vitin 2012 nga ZVRPP sipas çmimit fiskal, vlera e raportuar e shitjes është 5 000 000 Lek.
6) I biri, pakësim me 9 100 Lek në llogarinë bankare pranë Tirana Bank.
7) I biri, shtesë me 3 131,31 Euro në llogarinë bankare në Tirana Bank .
8) I biri, shlyerje e detyrimit me vlerë 432 000 Lek, për kontratën e qirasë me afat dyvjeçar.
9) I biri, shlyerje e shumës prej 400 000 Lek për detyrimine huasë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shlyerje e shumës prej 4 852 Euro për kredinë me vlerë 80 000 Euro, afat 10 vjeçar të marrë në datë 22.10.2013 pranë Raiffeisen Bank. Kredia është pjesë e rregjistrit martesor dhe detyrimii mbetur në datën 31 Dhjetor 2017 është 26 460 Euro.
2) Bashkëshortja, shlyerje e shumës prej 4 853 Euro për kredinë e përbashkët me vlerë 80 000 Euro, me afat 10 vjeçar të marrë në datë 22.10.2013 pranë Raiffeisen Bank.