Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 699 935 Lekë.
2) Të ardhura nga paga si Lektor pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës , shuma 66 935 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në një bankë të nivelit të dytë është – 341 184 Lekë.
2) Overdraft në shumën 400 000 Lekë në një bankë të niveli të dytë. Detyrimi i shlyer për vitin 2018 është 58 816 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të palikuiduar është 341 184 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 58 816 Lekë si shlyerje e overdraftit të marrë në një bankë të nivelit të dytë në shumën 400 000 Lekë.