Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare nga funksioni i Deputetes së Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 528 147 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Jurgen Xholi, të ardhura në vlerën 8 000 Euro nga shitja e garazhit me sipërfaqe 20 m2 në bazë të kontratës noteriale datë 05.03.2018.
2) Bashkëshorti, Z. Jurgen Xholi, deklaron se në bazë të kontratës noteriale datë 27.12.2018, ka realizuar shitjen e apartamentit me sipërfaqe 61 m2, në vlerën 45 000 Euro të cilat do ti arkëtojë në muajin Janar 2019.
3) Bashkëshorti, Z.Jurgen Xholi, të ardhura nga aktiviteti tregtar i shoqërisë si biznes i vogël, shuma 1 140 000 Lekë.
4) Bashkëshorti, Z.Jurgen Xholi, të ardhura në vlerën 180 000 Lekë nga punësimi pranë shoqërisë ROEN COMPANY dhe hec gomsiqe.
5) Bashkëshorti, Z.Jurgen Xholi, të ardhura në vlerën 150 000 Lekë nga punësimi pranë shoqërisë MANUSHI.
6) Bashkëshorti, Z.Jurgen Xholi, të ardhura në vlerën 709 996 Lekë nga OST-ja.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje monetare cash, 1 450 000 Lekë si kursime nga të ardhurat.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 94 413 Lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Jurgen Xholi, gjendje monetare cash, 1 400 000 Lekë si kursime nga të ardhurat.
4) Bashkëshorti, Z. Jurgen Xholi, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 48 043 Lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Jurgen Xholi, gjendje të depozitës bankare të krijuar në 07.12.2018 shuma 4 000 000 Lekë. Depozita bankare ka burim të ardhura në vlerën 8 000 Euro nga shitja e garazhit dhe shumën 24 000 Euro të marrë si hua, e cila do të kthehet në muajin Janar 2019. Qëllimi i krijimit të depozitës është për të liruar kolateralin shtëpi pasi u bë shitja e apartamentit me sipërfaqe 61 m2 sipas kontratës noteriale datë 27.12.2018 me vlerë 45 000 Euro, shumë që do të arkëtohet në Janar 2019.
6) Bashkëshorti, Z. Jurgen Xholi, kredi bankare të marrë në 11.12.2018 në një bankë të nivelit të dytë në shumën 3 630 000 Lekë. Detyrimi i shlyer në vitin 2018 është 1 170 000 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të pashlyer është 3 630 000 Lekë.
7) Bashkëshorti, Z. Jurgen Xholi, marrë hua nga nëna në vlerën 24 000 Euro, burimi i të ardhurave është nga kredia bankare që ka marrë nëna në një bankë të nivelit të dytë. Huaja është marrë për një periudhë 3 mujore derisa Z.Xholi ti zhbllokohet llogaria për të bërë shitjen e apartamentit 1+1 sipas kontratës së shitjes datë 27.12.2018


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshorti, Z. Jurgen Xholi ka shpenzuar në vitin 2018 shumën 1 170 000 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë bankare të marrë në datë 11.12.2018 në shumën 3 630 000 Lekë.