Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 934 808 nga paga për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 45 000 Lekë si dieta për shërbimet e bëra.
3) Të ardhura në vlerën 18 454 Lekë nga Helvetas Swiss për pjesmarrje në brain storming në përgatitjen e termave të performancës.
4) Të ardhura në vlerën 1 215 Euro si rimbursim të shpenzimeve të udhëtimit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, të ardhura bruto në vlerën 3 051 347 Lekë nga paga për vitin 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me gjendje 1 608 882 Lekë.
2) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 50 000 Lekë.
3) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 1 000 Euro.
4) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, pronar 100% të pasurisë së paluajtshme në Tiranë, apartament me sipërfaqe 212 m2 të blerë sipas Kontratës së Shitjes datë 23.04.2019 dhe Kontratës së Porositjes datë 07.09.2017, me vlerë 119 600 Euro. Kontrata fillestare e Porosisë është lidhur në datë 25.03.2011 por është revokuar në datë 06.09.2017. Burimi i të ardhurave për likuidimin e detyrimit është nga kursimet dhe kredi bankare.
5) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, garazh me sipërfaqe 30 m2 në Tiranë të blerë sipas Kontratës së Shitjes datë 23.04.2019 dhe Kontratës së Porositjes datë 07.09.2017, me vlerë 6 000 Euro. Kontrata fillestare e Porosisë është lidhur në datë 25.03.2011 por është revokuar në datë 06.09.2017. Burimi i të ardhurave për likuidimin e detyrimit është nga kursimet dhe kredi bankare.
6) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, llogari bankare me gjendje 1 221 367 Lekë.
7) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, llogari bankare me pjesë takuese 50% dhe me gjendje 7 359 Lekë.
8) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, llogari bankare me gjendje 20 000 Lekë.
9) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, llogari bankare me gjendje 0 Lekë.
10) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, kredi bankare për të cilën ka likuiduar gjatë 2019 shumën 989 718 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 10 225 536.49 Lekë.
11) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, Kontratë Porosie datë 07.09.2017 për të cilën ka likuiduar këstin e fundit të detyrimit në shumën 13 200 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, shpenzuar shumën 989 718 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare për vitin 2019.
2) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, shpenzuar shumën 13 200 Euro si shlyerje të detyrimit të mbetur për Kontratën e Porosisë datë 07.09.2017.