Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 480 697 Lekë nga paga si Këshilltare e kryetarit deri më 25 Maj 2018 dhe nga paga si Këshilltare Ligjore për periudhën 25.05.2018-31.12.2018 pranë Gjykatës Kushtetuese.
2) Të ardhura neto në vlerën 111 040 Lekë si pedagoge e jashtme në Universitetin Polis.
3) Të ardhura neto në vlerën 81 923 Lekë si pedagoge e jashtme në Universitetin Medhetar për periudhën Prill-Qershor 2018.
4) Të ardhura nga Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Shkencave Sociale pranë Universitetit të Tiranës si pedagoge e jashtme për periudhën Prill-Qershor 2018. E ardhura akoma nuk është përfituar nga subjekti.
5) Të ardhura neto në vlerën 41 432 Lekë si eksperte për trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës.
6) Të ardhura neto në vlerën 108 375 Lekë nga shpërblimet si trajnere dhe ofruese e shërbimeve intelektuale për trajnimin e stafit të policisë Komisiariati Nr.1, periudha Shtator- Dhjetor 2018. Trajnimi ofrohet nga Instituti për Demokraci dhe Medikacion (IDM) për integritetin dhe hartim plani integriteti të stafit të policisë.
7) Të ardhura neto në vlerën 651.95 Euro nga angazhimi për trajnimin e stafit të Bashkisë Durrës dhe Vlorë për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuar, nga “Save the Children”.
8) Të ardhura nga angazhimi si eksperte për hartim marrëveshje bashkëpunimi dhe udhëzues për stafet e insitucioneve të pavarura të të drejtave të njëriut , nga OSBE. Shërbimi është dhënë në 2018 por pagesa është bërë në 2019.
9) Të ardhura bruto në vlerën 7 600 Euro nga angazhimi si trajnere dhe shërbime intelektuale për antidiskriminimin, Këshilli i Europës.
10) Të ardhura në vlerën 210 Euro si shpenzime për trajnime cascade për Shkollën e Magjistraturës në Vlorë dhe Shkodër nga Këshilli i Europës.
11) Të ardhura në vlerën 350 Euro si dieta për SCN Forum –GJEDNJ nga Këshilli i Europës, Strasburg.
12) Të ardhura neto në vlerën 1 524 Euro nga angazhimi si trajnere për hartimin e Manualit Eduakativ “Për aksesin në gjykim kushtetues të OJQ-ve”, dhe trajnim një ditor të OJQ-ve nga Komuniteti Shqiptar i Helsinkit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura bruto në vlerën 36 000 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së Obligacioneve me afat 2 vite dhe vlerë 1 000 000 Lekë me burim të ardhura nga shpërblimet si konsulente kurrikulash dhe trajnere e HELP-it (program të Këshillit të Europës). E ardhura është përfituar për periudhën Dhjetor 2016-Dhjetor 2018.
2) Të ardhura bruto në vlerën 51 244 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së Obligacioneve 10-vjeçare me vlerë 732 081 Lekë, me normë interesi 7% për periudhën Janar 2018-Janar 2028 dhe me burim të ardhura nga projektet dhe kursimet familjare.
3) Të ardhura nga interesat bankare të llogarive, 27.18 Euro plus 868.48 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Melsi Toska, të ardhura neto në vlerën 228 545 Lekë nga punësimi në shoqërinë Albtours d. Vas Tour Operatore.
2) Bashkëshorti, Z. Melsi Toska, të ardhura neto në vlerën 305 812 Lekë nga paga si specialist në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë që nga muaji Qershor 2018.
3) Nëna e bashkëshortit, të ardhura mujore në vlerën 14 000 Lekë nga pensioni.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Obligacione 10 vjeçare (11.01.2018-11.01.
2028), me vlerë 732 081 Lekë me normë interesi 7% të krijuar me burim të ardhura nga projektet dhe kursimet familjare dhe me interes vjetor, 51 244 Lekë.
2) Shtesë 200 Euro në llogarinë bankare të krijuar me kursime familjare. E ardhura nga interesi është 27.18 Euro.
3) Shtesë 868.48 Lekë nga interesat bankare në llogarinë bankare të krijuar me kursimet familjare.
4) Shtesë 71 000 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e obligacioneve.
5) Gjendje të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga pranë Gjykatës Kushtetuese, 56 537.65 Lekë.
6) Gjendje të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga shërbimet intelektuale si trajnere apo veprimtari të tjera shkencore, 3 224.80 Euro.
7) Gjendja monetare cash si kursime familjare të depozituara në bankë në 04.01.2019, shuma 6 100 Euro.
8) Kartë krediti me shumë limit 1 500 Euro dhe me gjendje detyrimi të pashlyer 102.4 Euro.
9) Bashkëshorti, Z. Melsi Toska, llogari bankare me burim të ardhura nga paga pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, 137 713 Lekë.
10) Bashkëshorti, Z. Melsi Toska, llogari bankare me burim të ardhura nga paga pranë Albtours d.Vas Tour Operatore, 0 Lekë pasi llogaria është mbyllur.
11) Bashkëshorti, Z. Melsi Toska, shtesë anësore me sipërfaqe 28 m2 të ndërtuar në vitin 1995 me kursime familjare dhe të deklaruar në deklaratën vjetore 2007. Kjo pasuri është legalizuar në 10.11.2018 në emër të Z. Melsi Toska me vendim të Aluizni-t dhe regjistruar në ZRPP Tiranë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka