Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Këshilltare 01.01.2019-13.11.2019 dhe si Gjyqtare 14.11.2019-31.12.2019 në vlerën neto 2 439 543 Lekë
2) Të ardhura nga angazhimi shkencor, para fillimit të detyrës si gjyqtare, për trajnime dhe hartim plan integriteti për Komisariatin nr 1 shtator 2018-shtator 2019, Instituti për Demokraci dhe Mediacion (IDM), fonde të Ambasadës Holandeze, në vlerën neto 111 350 Lekë
3) Të ardhura nga angazhimi shkencor, para fillimit të detyrës si gjyqtare, për hartim të kodit etik për bashkitë, trajnim zyrtarësh bashkiakë si edhe hartim planesh integriteti me pushtetin vendor, IDM, me fonde të STAR2, projekt i Ambasadës Amerikane dhjetor 2018-dhjetor 2019, mbaruar angazhimi në tetor 2019, në shumën neto 203 994 Lekë
4) Të ardhura nga angazhimi shkencor, para fillimit të detyrës si gjyqtare, për studimin “Mbi aksesin në drejtësi të grupeve vulnerabël, me fokus të posaçëm subjektet me të ardhura të pakta”, me fonde të qeverisë së Mbretërisë Suedeze, zbatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, kontrata prill-dhjetor 2018 dhe paguar pjesërisht në shkurt 2019, në vlerën 991 Euro
5) Të ardhura nga angazhimi shkencor, para fillimit të detyrës si gjyqtare, për Studimin mbi ndihmën juridike parësore me fonde të “Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë”, zbatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, periudha janar-shtator 2019 dhe paguar në tetor 2019 në shumën 697 USD
6) Të ardhura nga angazhimi shkencor, para fillimit të detyrës si gjyqtare, për monitorimin e ecurisë së daljes së akteve dytësore në zbatim të ligjit mbi ndihmën juridike falas, Qendra Rajonale për Parandalimin e Krimit dhe Transparencën Policore, me fonde të “Shqipërisë së Hapur për Shqipërinë”, mars-dhjetor 2019 dhe likuiduar me dy këste në prill dhe tetor 2019 në shumën 1 615 USD
7) Të ardhura nga angazhimi shkencor, para fillimit të detyrës si gjyqtare, për hartimin e metodologjisë së monitorimit të integritetit gjyqësor si edhe pilotimin e 4 faktorëve, fonde të BE, zbatuar nga Save the Children, periudha shkurt-mars 2019 në vlerën neto 1 955 Euro, zbatuar nga Instituti i Studimeve Politike dhe Ligjore
8) Të ardhura nga angazhimi shkencor, para fillimit të detyrës si gjyqtare, për hartimin e një Studimi për Monitorimin e karrierave të magjistratëve, me fonde të “Shqipërisë së Hapur për Shqipërinë” për periudhën qershor-tetor 2019 dhe paguar në tetor në vlerën neto 2 210 USD, zbatuar nga Instituti i Studimeve Politike dhe Ligjore
10) Të ardhura nga angazhimi për një punim shkencor për marrëdhëniet e Gjykatës Kushtetuese me Median, Projekti: “Praktikat më të mira Europiane mbi marrëdhëniet e medias me gjykatat”, Qendra L.I.S.T, financuar nga Ambasada Holandeze, realizuar në shtator 2017 dhe paguar në prill 2019 në vlerën 1 000 Euro
11) Të ardhura nga angazhimi shkencor për hartimin marrëveshje dhe udhëzuesi për institucionet e të drejtave të njeriut, OSBE-Prezenca në Shqipëri, korrik-nëntor 2018 dhe paguar në janar 2019 në shumën 1 800 Euro
12) Dieta SCN – Këshilli i Europës në vlerën 411 Euro
13) Dieta si trajnerë – Këshilli i Europës në vlerën 210 Euro
14) Të ardhura në vlerën 87 067 Lekë, si pedagoge e jashtme pranë Universitetit Luarasi për vitin 2019
15) Të ardhura në vlerën 33 926 lekë, si pedagoge e jashtme pranë Fakultetit Juridik për vitin 2018 dhe paguar në 2019
16) Të ardhura në vlerën 39 931 lekë, si pedagoge e jashtme pranë Fakultetit Juridik për vitin akademik 2019
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 51 244 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së Obligacioneve 10 vjeçare me normë interesi 7% dhe vlerë 732 081 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 19 200 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së Obligacioneve 2 vjeçare me normë interesi 1,92% dhe vlerë 1 000 000 Lekë
3) Të ardhura në vlerën 34 608 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së Obligacioneve 10 vjeçare me normë interesi 5,85% dhe vlerë 590 600 Lekë
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, z.Melsi Toska, të ardhura nga paga si specialist inxhiner pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në shumën neto 621 624 Lekë
2) Të ardhura nga pensioni i së ëmës së bashkëshortit z.Melsi Toska, në shumën 15 800 lekë në muaj (zonja është e vjetër në moshë prandaj deklarimi është bërë nga i biri)
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëDëmshpërblim i përfituar nga Luftansa në shumën 49 024 lekë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse në Lekë pakësuar me 15 506 lekë
2) Llogari rrjedhëse në Euro shtuar me 5 338,8 euro
3) Obligacion 10 vjeçar 11.01.2018-11.01.2028, me vlerë 732 081 Lekë me normë interesi 7% të krijuar me burim të ardhura nga projektet dhe kursimet familjare dhe me interes vjetor, 51 244 Lekë
4) Kartë krediti me limit 1 500 euro.
5) Llogari në emër të znj.Flutura Toska në shumën 23,95 Euro që është përftuar vetëm nga interesi neto
6) Llogari në emër të znj.Flutura Toska në shumën 752,01 lekë që është përftuar vetëm nga interesi neto
7) Llogari KID, në vlerën 76 600 lekë, me burim interesat e obligacioneve
8) Bashkëshorti, z.Melsi Toska, llogari rrjedhëse me gjendje 281 581,97 Lekë
9) Bashkëshorti, z.Melsi Toska, kartë krediti me limit 100 000 Lekë


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Obligacion 2 vjeçar janar 2019-janar 2021, me vlerë 1 000 000 Lekë me normë interesi 1.92% të krijuar me burim të ardhura nga projektet dhe kursimet familjare, e njëjta shumë obligacioni dhjetor 2016-dhjetor 2018, rifutur serish në obligacion në vitin 2019 dhe me interes vjetor, 19 200 Lekë.
2) Obligacion 10 vjeçar janar 2019-janar 2029, me vlerë 590 600 Lekë me normë interesi 5.85% të krijuar me burim të ardhura nga projektet dhe kursimet familjare dhe me interes vjetor, 34 608 Lekë