Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga dietat në KESH Security sh.a gjatë vitit 2017, shuma 22 000 lekë.
2) Të ardhura si shpërblim nga KESH Security, 83 895 lekë.
3) Të ardhura nga puna si auditues ligjor i regjistruar në QKR Tiranë, fitimi neto sipas bilanceve të vitit 2017 është 3 888 872 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Keida Veipi, të ardhura nga paga si ekonomiste pranë zyrës kontabël Ermir Veipi me pagën mujore 44 000 lekë/muaj për muajin korrik dhe me pagën 47 625 lekë/muaj për periudhën gusht – dhjetor 2017, shuma 237 252 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Procredit Bank në emër të aktivitetit tregtar “Ermir Veipi” si person fizik më 31.12.2017 është 0 lekë. Llogaria është mbyllur pas kërkesë së bankës për ndryshimin e kritereve të llogarive të biznesit.
2) Gjendja e llogarisë personale në Procredit Bank më 31.12.2017 është 21.74 euro.
3) Gjendja e llogarisë personale në Procredit Bank më 31.12.2017 është 12 558.28 lekë.
4) Gjendja e llogarisë së kursimit në Procredit Bank më 31.12.2017 është 2 576 749.13 lekë.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Intesa Sanapaolo Bank në emër të aktivitetit tregtar “Ermir Veipi” si person fizik më 31.12.2017 është 66.58 lekë.
6) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Procredit Bank në emër të aktivitetit tregtar “Ermir Veipi” si person fizik më 31.12.2017 është 393.45 lekë.
7) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Procredit Bank në emër të aktivitetit tregtar “Ermir Veipi” si person fizik më 31.12.2017 është 0 lekë.
8) Deklaruesi ka hequr dorë nga e drejta që gëzonte sipas një kontrate sipërmarrje me dt. 05.05.2017 mbi një apartament 108 m2, të drejta që i kanë kaluar motrës së deklaruesit për të lidhur kontratën përfundimtare të shitjes me shoqërinë. Vlera e ap. është 54 000 dollarë.
9) Kredi bankare marrë në Procredit Bank më 28.05.2015 me afat 8 vjet në shumën 12 600 000 lekë, bashkë me bashkëshorten, Znj. Keida Veipi. Në datë 01.12.2016 në marrëveshje me bankën janë ndryshuar kushtet e kredisë sipas të cilave vlera e mbetur në 31.12.2017 në shumën 9 937 859 lekë do të shlyhet deri më 16.11.2028 dhe kësti mujor do të jetë 98 927 lekë. Detyrimi i shlyer, 1 187 124 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 9 937 859 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shpenzime për blerjen e një autoveturë tip “Toyota Yaris” më 18.09.2017 në emër të aktivitetit tregtar, vlera 4 500 euro.