Treasury Transactions - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 419


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6001001 Paga baze / Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7031000 (B) Akciza Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2319999 (B) Investime 230-232 - (vetem per celje fondesh) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6690000 (B) Komisione te jashtme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6780000 (B) Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per ekzekutimin e detyrimeve tatimore te prapambetura Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7009000 (B) Te tjera tatime mbi te ardhurat personale, fitimin dhe te ardhurat kapitale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7030000 (B) TVSH - Tatim mbi Vleren e Shtuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4481100 Agjente sherbimesh, te vitit ne vazhdim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7031500 Akcize karburanti i importuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6020500 Blerje dokumentacioni Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061021 Bursa Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4681100 Debitore ndryshem - viti i meparshem Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665331 Depozitime per garancine ne TSA-Vite te meparsheme,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665211 Depozitime te perkoheshme nga BSH ne TSA per kompesimin e pronave-Viti ne vazhdim,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665012 Depozitime te perkoheshme nga BSH ne TSA per shpronsimet-Viti i meparshem,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665505 Depozitime të përkohshme për Deklaratën e Taksave Nacionale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665503 Depozitime të përkohshme për Deklaratën e Tatim Fitimit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665502 Depozitime të përkohshme për Deklaratën e Tatimit në Burim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665509 Depozitime të përkohshme për Gjobat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665510 Depozitime të përkohshme për Listëpagesën ( sigurime shoqerore, shendetesore dhe TAP ) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665511 Depozitime të përkohshme për Tatim Fitimin e Thjeshtuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665411 Depozitime te perkohshme per Leter Kredite (Te dala) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665301 Depozitime te tjera ne ruajtje, te viteve te meparshme,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665100 Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665110 Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit ne vazhdim,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4665210 Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit te meparshem,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4664310 Derdhur gabim, te viteve te meparshme,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4664110 Derdhur gabim, te vitit ne vazhdim,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4664210 Derdhur gabim, te vitit te meparshem,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4351120 Detyrime Sigurime shoqerore -sektori buxhetor - punedhenesi Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7207013 Donacione për emergjenca dhe fatkeqësi natyrore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022001 Elektricitet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6091100 Fondi rezerve i pushtetit vendor Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4081100 Furnitore fatura te pa mbrritura, te vitit ne vazhdim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4011100 Furnitore te vitit ne vazhdim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6020900 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021004 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662311 Garanci bankare te te viteve te meparshme per takse doganore,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662310 Garanci bankare te viteve te meparshme,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662100 Garanci bankare te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662110 Garanci bankare te vitit ne vazhdim,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662211 Garanci bankare te vitit te meparshem per takse doganore,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662210 Garanci bankare te vitit te meparshem,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662102 Garanci bankare te vitit vazhdim per sigurimin e ofertes (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662112 Garanci bankare te vitit vazhdim per sigurimin e ofertes,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662101 Garanci bankare te vitit vazhdim per takse doganore (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662111 Garanci bankare te vitit vazhdim per takse doganore,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662316 Garanci pasurore e te denuarve, te viteve te meparshme,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662106 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662116 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit ne vazhdim,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016