Treasury Transactions - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
2318700 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2313600 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310300 Shpenz. per rritjen e AQT - terrene te shtresave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312117 Shpenz. per rritjen e AQT - terrenet sportive Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2316300 Shpenz. per rritjen e AQT - vaj Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312114 Shpenz. per rritjen e AQT - varrezat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310500 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025400 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029003 Shpenzime gjyqesore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027300 Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029006 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029002 Shpenzime per aktivitete sociale per personelin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027500 Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027400 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027401 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029005 Shpenzime per honorare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6024202 Shpenzime per hotele Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027200 Shpenzime per kompensim per burgosjet e padrejta Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027100 Shpenzime per kompensim per ish te perndjekurit politike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027900 Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6028100 Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025500 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025600 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025300 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025200 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025800 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025700 Shpenzime per mirembajtjen e rezerves shteterore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025100 Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029007 Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029001 Shpenzime per pritje e percjellje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021010 Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026100 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026400 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026300 Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026200 Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029004 Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061041 Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029008 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029099 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029009 Shpenzime per terheqjen e limitit te arkes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6024201 Shpenzime per udhetime jashte shtetit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6028200 Shpenzime te tjera lidhur me huamarrjen Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6009100 Shpenzime te tjera personeli Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026900 Shpenzime te tjera qiraje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6780200 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te Tatim Fitimit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6780100 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te TVSH Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6023900 Shpenzime te tjera transporti Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6023300 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6003200 Shperblim nga taksa e solidaritetit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060013 Shperblim per ish-ushtaraket Treasury 2014 Treasury 2015-2016