Treasury Transactions - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6003100 Shperblime per rezultate ne pune Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001099 Shtesa page te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001015 Shtesë kualifikimi për punonjësit mësimorë të arsimit para-universitar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001012 Shtese page dhe page e menjehershme per funksionaret e larte Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001011 Shtese page per bashkeshortet e papuna te ushtarakeve te transferuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001020 Shtesë page për diferencë në rastet kur paga e muajit/ve paraardhës është llogaritur më pak Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001005 Shtese page per funksionin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001009 Shtese page per gradat ushtarake Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001019 Shtesë page për kryerjen e shërbimit të rojës, të gatishmërisë dhe urgjencës Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001008 Shtese page per kualifikimin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001007 Shtese page per largesi nga qendra e banimit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001016 Shtesë page për natyrë të veçantë pune/kushte pune Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001018 Shtesë page për orët mësimore mbi normën e miratuar me dispozitë Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001013 Shtese page per pune jashte orarit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001006 Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001017 Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001014 Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001004 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001003 Shtese page per vjetersi ne pune Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060017 Sigurim suplementar shteteror per ishfunksionaret Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4361100 Sigurime shendetesore, te vitit ne vazhdim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7510100 Sigurime Shoqerore, punedhenes sektor buxhetor Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7512100 Sigurime shoqerore, punedhenes sektor privat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7502100 Sigurime shoqerore, te punesuar sektor privat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7520100 Sigurime shoqerore, vetepunesuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6033100 Subvencion per sipermarrjet individuale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6031400 Subvencion për të nxitur punësimin (Grant që i kalohet në total subjektit fitues të projektit) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6031100 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6031300 Subvencion per te nxitur punesimin (Shpenzime Korente) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6031200 Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030002 Subvencione per cmimin e energjine elektrike te importuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030001 Subvencione per çmimin e librave shkollore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030006 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030003 Subvencione per diference cmimi per strehim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030005 Subvencione per diference cmimi per transportin hekurudhor Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030004 Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030099 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6032001 Subvencione per te mbuluar humbjet per furnizimin me uje per vaditje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6032002 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6039100 Subvencione te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7040100 Taksa doganore per mallrat e importit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7032100 Takse mbi llotarite Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7033014 Takse mbi te drejten e perdorimit te Truallit Shtetror- nga persona juridik tregtare dhe ndermarrje shtetrore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7033012 Takse nacionale per renten Minerare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7002200 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7001100 Tatim mbi fitimin nga ndermarjet e sektorit publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7001200 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000400 Tatim mbi te ardhurat nga qirate Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000600 Tatim mbi te ardhurat personale biznes i vogel me xhiro 2 - 8 miljone Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000700 Tatim mbi te ardhurat personale nga Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Treasury 2014 Treasury 2015-2016