Treasury Transactions - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6023100 Karburant dhe vaj Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061002 Kompensim papunesie per personat e siguruar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060002 Kompensim per pa-aftesi te perkoheshme per shkak te demtimit ne pune Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060001 Kompensim per pa-aftesi te perkohshme per shkak te semundjes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060011 Kompensim per veteranet e luftes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060019 Kompensim perndjekurit politike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060008 Kompensim suplementar per çmimin per pensionistet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060012 Kompensim suplementar per invalidet e punes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060010 Kompensim suplementar per ish te persekutuarit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061005 Kompensime speciale te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060003 Kompesim per leje lindje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6090200 Kontigjencat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6011100 Kontribute per sigurime shendetesore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6010100 Kontribute per sigurime shoqerore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4351299 Kontribute te mbledhura nga tatimet (shteti) per llogari te ISSH - Detyrimi Qendrore / Transferta (GE 001 Debit) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022011 Kosto e trajnimit dhe seminareve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4670400 Kreditore ndryshem - per pagese nga llogaria speciale - Te shpronesuarit,kompesimi pronave,te perndjekurit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4671100 Kreditore ndryshem - viti i meparshem Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4670100 Kreditore ndryshem - viti ne vazhdim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021007 Libra dhe publikime profesionale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
5200999 Llogari ne banke, per diferencat e rakordimit nga vite te meparshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4701100 Llogari ne pritje - të ardhura doganore për tu marrë Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4730888 Llogari te pritjes per diferencat e rakordimit te viteve te meparshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021009 Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6020400 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6020300 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021008 Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve nga semundjet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6020200 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029991 Migrimi - Mallra dhe sherbime te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6009991 Migrimi - Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2319991 Migrimi - Shpenz. per rritjen e AQT Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2309991 Migrimi - Shpenzime per rritjen e AQ te patrupezuara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6049991 Migrimi - Transferime korrente te brendeshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6059991 Migrimi - Transferimet korrente jashte Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6069991 Migrimi - Transferta per buxhetet familiare dhe individet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4660310 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te viteve te meparshme,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4660100 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4660110 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit ne vazhdim,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4660210 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit te meparshem,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061003 Ndihme ekonomike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6051099 Organizatat nderkombetare te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6003300 Paga e 13-te per personelin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001021 Paga e grupit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6002100 Paga me kontrate per kohe te kufizuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6002200 Paga me kontrate per pune sezonale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6002001 Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001001 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060021 Pagesa per sherbime mjeksore dhe dentare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061004 Pagese paaftesie Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060014 Pagese per deshmoret Treasury 2014 Treasury 2015-2016