Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 577 378 Lekë nga paga si Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme për vitin 2018.
2) Të ardhura në vlerën 22 650 Lekë si ekspert pranë Shkollës së Administratës Publike, të arkëtuara në një llogari rrjedhëse me dy këste.
3) Të ardhura në vlerën 115 145 Lekë si ekspert trajnimi vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës, të arkëtuara në një llogari rrjedhëse me tre këste.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 164 560 Lekë nga kuponat 6 mujore të Obligacioneve 10 vjeçare, datë 23.04.2018 dhe datë 23.10.2018. Për kuponat me vlerë bruto 96 800 Lekë secili është llogaritur detyrimi tatimor 14 520 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Gladiola Kraja, të ardhura neto në vlerën 2 579 945.19 Lekë nga paga dhe shpërblimet nga punësimi pranë Bankës së Shqipërisë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga interesat Obligacioneve 10 vjeçare të blerë në 15.10.2015, me gjendje 0.22 Lekë në 31.12.2018.
2) Pakësuar me 155 727.93 Lekë llogaria bankare e hapur në 27.04.2016. Gjendja e llogarisë më 31.12.2018 është 0 Lekë.
3) Shtuar me 33.12 Euro llogaria rrjedhëse e përdorur për likuidim të kredisë, gjendja e të cilës më 31.12.2018 është 68.27 Euro.
4) Bashkëshortët, llogari dy emërore pranë një banke të nivelit të dytë të hapur në Gusht 2017, me gjendje 0 Euro në 31.12.2018.
5) Gjendje të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, minus 387 983.24 Lekë.
6) Kredi bankare me qëllim likuidimin total të kredive të marra në bankën NBG (viti 2004-
2005), të marrë në shumën 50 000 Euro me normë interesi 5.5%, me afat 12 vite (Mars 2010-Mars
2022) dhe me këst mujor 480 Euro. Likuiduar për vitin 2018 shuma 5 905 Euro dhe mbetur për tu shlyer detyrimi në vlerën 16 984.83 Euro.
7) Kartë krediti me limit shume 200 000 Lekë e marrë për pagesa të ndryshme, për të cilën në vitin 2018 është likuiduar shuma 177 477.81 dhe ka mbetur gjendja e detyrimit 98 290.65 Lekë në 31.12.2018.
8) Kontratë sipërmarrje datë 02.10.2017 të lidhur me një shoqëri për porositje të një ambjenti banimi në një kompleks në Gjirin e Lalëzit, marrë së bashku me bashkëshorten me pjesë takuese 50% secili. Është likuiduar për vitin 2018 shuma 72 000 Euro, datë 19.09.2018 vlera 10 000 Euro dhe datë 21.12.2018 vlera 62 000 Euro dhe ka mbetur gjendja e detyrimit kundrejt shoqërisë në vlerën 43 000 Euro.
9) Bashkëshortja, Znj. Gladiola Kraja, gjendje të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, minus 7 517.01 Lekë. Për llogarinë e pagës është lidhur overdraft.
10) Bashkëshortja, Znj. Gladiola Kraja, llogari kursimi të lidhur me llogarinë e pagës, me gjendje 0 Lekë në 31.12.2018.
11) Bashkëshortja, Znj. Gladiola Kraja, llogari rrjedhëse të hapur në Shtator 2018 dhe të kredituar me transfertat nga USA në datë 13.09.2018, shuma 24 991.98 Dollarë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 1 150.46 Dollarë.
12) Bashkëshortja, Znj. Gladiola Kraja, kredi për strehim të marrë sipa Kontratës datë 05.12.2018 në shumën 8 000 000 Lekë me afat 30 vjet. Për kredinë e marrë në bazë të Çertifikatës së Garancisë për sigurim kontrate datë 20.12.2018 është disbursuar 95% e kredisë së aprovuar, vlera 7 600 000 Lekë. Shlyerja e kredisë fillon në 06.01.2021.
13) Bashkëshortja, Znj. Gladiola Kraja, kredi për mobilim dhe pajisje kondicionimi, të marrë në shumën 2 000 000 Lekë me afat 9.5 vjet për të cilën shlyerja fillon në 06.10.2019.
14) Bashkëshortja, Znj. Gladiola Kraja, kartë krediti për blerje arredimi dhe pajisje shtëpiake, me shumë limit 150 000 Lekë, për të cilën është shlyer detyrimi në 2018 në vlerën 332 235.1 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit 111 451.33 Lekë në 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 5 905 Euro si shlyerje të kredisë bankare të marrë në vlerën 50 000 Euro për të mbyllur kreditë e marra në bankën NBG në vitin 2004 dhe 2005.
2) Shpenzuar shuma 177 477.81 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit me shumë limit 200 000 Lekë, të përdorur për blerjet me këste.
3) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 72 000 Euro si shlyerje të detyrimit të Kontratës së Sipërmarrjes të lidhur më një shoqëri në 02.10.2017, për porositjen e një ambjent banimi në Gjirin e Lalëzit në Durrës.
4) Bashkëshortja, Znj. Gladiola Kraja, ka shpenzuar shumën 332 235.1 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit të përdorur për blerje arredimi, pajisje shtëpiake dhe mobilim gjatë 2018.