Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, 1 404 653 Lekë.
2) Të ardhura neto nga pjesëmarrjet në Komisionin Parlamentar, 134 300 Lekë.
3) Të ardhura si kursime nga udhëtime/dieta në konferenca jashtë vendit, në vizita pune, 400 Euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura interesa neto nga depozita bankare në një bankë të nivelit të dytë janë 1 114 Lekë. Depozita si trashëgimi nga nëna dhe të ardhura personale
2) Të ardhura neto nga depozita bankare në monedhën Euro pranë një banke të nivelit të dytë, 14 Euro.
3) Të ardhura neto nga Bono Thesari, në një bankë të nivelit të dytë shuma 82 960 Lekë. të përfituar si trashëgimi nga nëna
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsÇelje trashëgimi pak vdekjes se nenës depozita dhe bono thesari.
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Vajza, Znj. Eni Dodbiba, të ardhura të tjera (kthim pagesa), 22 500 SEK.
2) Vajza, Znj. Eni Dodbiba, të ardhura nga punësimi në Universitetin e Lindkoping, Suedi, si Doktorante (PhD) për gjysmën e muajit Janar dhe kthim taksash, shuma 22 879 SEK.
3) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, të ardhura nga paga neto nga shoqëria HELVETAS Swiss Intercooperation, Tiranë (Kontratë Pune Reg 15 Janar-31 Dhjetor 2017.), 1 209 929 Lekë.
4) Vajza, të ardhura nga bursa e studimit Fullbright Abi Dodbiba, 10 580 Dollarë.
5) Vajza, Znj. Abi Dodbiba të ardhura neto nga interesat bankare të depozitës në Lekë, 3 638 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronare 100% e një shtëpie banimi, nuk ka ndryshim.
2) Pronare 50% një shtëpie banimi në Tiranë të përfituar nga trashëgimia ligjore, nuk ka ndryshim.
3) Pronare 46% e një shtëpie banimi nëTiranë (7/203+2-
19) të përfituar nga trashëgimia ligjore, nuk ka ndryshim.
4) Pronare e një makine, nuk ka ndryshim.
5) Pronare 25% e një trashëgimie pasurore në Durrës, nuk ka ndryshim.
6) Pronare 50% e një trashëgimie pasurore në Tiranë, nuk ka ndryshim.
7) Pakësuar gjendja e një llogarie bankare pranë një banke të nivelit të dytë me 5 633 Euro. Transferimi i fondeve, nga llogaria bankare me dy emra është bërë në bazë të Prokurës datë 09.06.2008 dhe Deklaratës Noteriale datë 12.09.2018.
8) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, në monedhën Lekë është 745 949 Lekë, në monedhën Euro është 6 989 Euro dhe gjendja e Card Credit është 132 131 Lekë.
9) Gjendja e llogarisë së kursimit Bono Thesari, një pjesë trashëgimi pasurore nga nëna, me pjesë takuese 50% është 4 000 000 Lekë.
10) Gjendja e llogarive të kursimit një pjesë trashëgimi pasurore nga nëna, është 2 800 000 Lekë për Depozitën në Lekë me pjesë takuese 50% dhe 30 000 Euro për Depozitën në Euro.
11) Gjendja e llogarisë bankare në një banke të nivelit të dytë për pagesë kredie të banesës është 48 231 Lekë
12) Gjendja monetare cash, e tërhequr nga një bankë të nivelit të dytë është 2 500 Dollarë.
13) Vajza, Znj. Eni Dodbiba, pronare 8% e një shtëpie banimi në Tiranë me sipërfaqe 66 m2.
14) Vajza, Znj. Eni Dodbiba, gjendje të llogarisë rrjedhëse në Suedi, shuma SEK 16 881.
15) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, pronare 8% e një shtëpie banimi në Tiranë me sipërfaqe 66 m2.
16) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 330 Dollarë.
17) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, gjendje të një llogarie rrjedhëse në Itali, 84 Euro.
18) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 152 198 Lekë.
19) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, gjendje të llogarisë së kursimit, 1 605 597 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar për vitin 2018 shuma 207 648 Lekë si principal dhe interesa të kredisë bankare për banesë, të marrë në bazë të VKM-së datë 05.03.1999 me vlerë 2 500 000 Lekë. Gjendja e detyrimit të mbetur të palikuiduar deri në 31 Dhjetor është 354 511 Lekë.