Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura me vlerë 1 022 930 Lekë nga paga, dieta dhe projekte si Kryetare e Bashkisë Roskovec.
2) Të ardhura me vlerë 72 563 Lekë nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve si kompensim nga paga e deputetes.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 929 112 Lekë nga paga si administrator i shoqërisë Mariva Sh.p.k
2) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 23 612 Lekë nga interesat bankare prane Raiffeisen Bank.
3) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 23 612 Lekë nga interesat bankare pranë Raiffeisen Bank.
4) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 3 166 500 Lekë nga dhënia me qira e objekteve me porosi.
5) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 1 816 460 Lekë nga shoqëria Mariva Sh.p.k, si kthim i shumës hua në vitin 2016 për mbulimin e shpenzimeve për paga, kontribute për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore, tatim qiraje dhe tatim fitimi.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë me 85 265 Lekë në llogarinë personale pranë Raiffeisen Bank, nga paga dhe shpërblime.
2) Pakësim me 3 020 Lekë në llogarinë personale pranë Credins Bank.
3) Kartë debiti pranë Credins Bank krijuar me fondet e veta, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 4 003 Lekë.
4) Bashkëshorti, shtesë me 63 612 Lekë në llogarinë e depozitës pranë Raiffeisen Bank, të ardhura nga paga e deklaruesit dhe interesa depozite.
5) Bashkëshorti, shtesë me 63 612 Lekë në llogarinë e depozitës pranë Raiffeisen Bank, të ardhura nga paga e deklaruesit dhe interesa depozite
6) Bashkëshorti, pakësim me 6 949 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank.
7) Bashkëshorti, shtesë me 5 092 412 Lekë në llogarinë rrjedhëse individuale pranë Credins Bank, të ardhura nga qiratë si dhe pakësim i gjendjes cash dhe kthim detyrimi ng Marvina Sh.p.k.
8) Bashkëshorti, pakësim me 136 007 Euro në llogarinë rrjedhëse individuale pranë Credins Bank, si pasojë e shtesës në llogarinë rrjedhës individuale pranë Credins Bank dhe shlyerje e kredisë në emër të Majlinda Bufit.
9) Bashkëshorti, shtesë me 40 805 Euro në llogarinë rrjedhëse individuale, si pasojë e pakësimit të llogarisë rrjedhëse pranë Credins Bank.
10) Bashkëshorti, pakësim me 52 USD në llogarinë rrjedhëse individuale pranë Credins Bank.
11) Bashkëshorti, pakësim me 8 USD në llogarinë rrjedhëse individuale pranë Credins Bank.
12) Bashkëshorti, pakësim me 12 629 Lekë në llogarinë rrjedhës individuale pranë BKT.
13) Bashkëshorti, llogari depozite pranë Credins Bank me gjendje 90 000 Euro, krijuar nga pakësimi I llogarisë rrjedhëse individuale në Euro pranë Credins Bank.
14) Bashkëshortët, pakësim i gjendjes cash me 2 854 308 Lekë.
15) Bashkëshorti, aksioner i vetëm i shoqërisë Mariva Sh.p.k. me NIPT L62505403R dhe vlerë aksionesh prej 100 000 Lekë.
16) Shtesë në ndërtim në objektin tip godinë ekonomike 3 kate + 1 kat nëntokë, me sipërfaqe ndërtimi 574,2 m2 në Roskovec. Vlera totale e situacioneve të ndërtimit në vitin 2017 është 4 035 115 Lekë.
17) Bashkëshorti ka shlyer detyrimin me vlerë 913 Lekë për mbylljen e kartës së kreditit pranë Credins Bank.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shlyer shuma prej 16 624 Lekë (15 778 Eruo principal dhe 847 Euro interesa) për kredinë bankare me vlerë 30 000 Euro, afat 5 vjecar, normë nominale interesi Euribor 1 vjecar + 7% dhe këst mujor prej 602,37 Euro. Kredia është marrë në datë 02.06.2014 pranë Raiffeisen Bank dhe mbaron në 02.06.2019, por gjatë vitit 2017 detyrimi u shlye plotësisht.
2) Bashkëshortët kanë paguar shumën prej 1 129 399 Lekë në vitin 2017 për shtesën e objektit tip godinë ekonomike 3 kate + 1 kat nëntokë, me sipërfaqe ndërtimi 574,2 m2 në Roskovec, me vlerë të situacineve të ndërtimit në vitin 2017 prej 4 035 115 Lekë. Pjesa tjetër me vlerë 2 905 716 Lekë është paguar në vitin 2016.
3) Shlyer detyrimi prej 5 193 Lekë për kartën e kreditit pranë Credins Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor është bërë 0.