Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1)Të ardhura prej 235 055 lekë neto nga paga si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
2) Të ardhura prej 966 412 lekë neto nga paga si gjyqtare e Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura prej 1 188 339 lekë neto nga paga e bashkëshortit si prokuror.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraPas vdekjes së nënës në datën 29. 04. 2016, zonja Bernina Kondi me të drejta trashëgimie bëhet Bashkëpronare për pjesën 1 e 3-ta, në pasuritë e paluajtshme të zotëruara nga nëna e saj. Trashëgimlënësja (nëna e zonjës Kondi) zotëronte 25% të pasurive si më poshtë : a. truall me sipërfaqe 300 m2, nga ku 100 m2 e zë një ndërtesë, vit i krijimit 1977 e ndërtuar nga prindërit e deklarueses dhe regjistruar ne ZRPP Berat në datë 11.05.2005; b. pasuri e paluajtshme e llojit arë me sipërfaqe 2 400 m2, c. pasuri e paluajtshme e llojit arë me sipërfaqe 3 850 m2 regjistruar në hipotekë në vitin 2011; pasuri e paluajtshme e llojit Ullishte me sipërfaqe 275 m2, të cilat ndodhen në Berat, janë përfituar me ligjin 7501 “Për Tokën”, regjistruar pranë ZRPP Berat, me certifikatë pronësie të datës 15.04.2011.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Bashkëshortët kanë paguar çdo muaj gjatë vitit 2016 këstin prej 27 000 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT-së, kredi e deklaruar më parë, pra në total 324 000 lekë.