Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1)Të ardhura prej 235 055 lekë neto nga paga si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
2) Të ardhura prej 966 412 lekë neto nga paga si gjyqtare e Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura prej 1 188 339 lekë neto nga paga e bashkëshortit si prokuror.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersPas vdekjes së nënës në datën 29. 04. 2016, zonja Bernina Kondi me të drejta trashëgimie bëhet Bashkëpronare për pjesën 1 e 3-ta, në pasuritë e paluajtshme të zotëruara nga nëna e saj. Trashëgimlënësja (nëna e zonjës Kondi) zotëronte 25% të pasurive si më poshtë : a. truall me sipërfaqe 300 m2, nga ku 100 m2 e zë një ndërtesë, vit i krijimit 1977 e ndërtuar nga prindërit e deklarueses dhe regjistruar ne ZRPP Berat në datë 11.05.2005; b. pasuri e paluajtshme e llojit arë me sipërfaqe 2 400 m2, c. pasuri e paluajtshme e llojit arë me sipërfaqe 3 850 m2 regjistruar në hipotekë në vitin 2011; pasuri e paluajtshme e llojit Ullishte me sipërfaqe 275 m2, të cilat ndodhen në Berat, janë përfituar me ligjin 7501 “Për Tokën”, regjistruar pranë ZRPP Berat, me certifikatë pronësie të datës 15.04.2011.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Bashkëshortët kanë paguar çdo muaj gjatë vitit 2016 këstin prej 27 000 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT-së, kredi e deklaruar më parë, pra në total 324 000 lekë.