Treasury Transactions - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 398


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6001004 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001003 Shtese page per vjetersi ne pune Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060017 Sigurim suplementar shteteror per ishfunksionaret Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4361100 Sigurime shendetesore, te vitit ne vazhdim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7510100 Sigurime Shoqerore, punedhenes sektor buxhetor Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7512100 Sigurime shoqerore, punedhenes sektor privat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7502100 Sigurime shoqerore, te punesuar sektor privat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7520100 Sigurime shoqerore, vetepunesuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6033100 Subvencion per sipermarrjet individuale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6031100 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6031300 Subvencion per te nxitur punesimin (Shpenzime Korente) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6031200 Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030002 Subvencione per cmimin e energjine elektrike te importuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030001 Subvencione per çmimin e librave shkollore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030006 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030003 Subvencione per diference cmimi per strehim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030005 Subvencione per diference cmimi per transportin hekurudhor Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030004 Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6030099 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6032001 Subvencione per te mbuluar humbjet per furnizimin me uje per vaditje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6032002 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6039100 Subvencione te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7040100 Taksa doganore per mallrat e importit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7032100 Takse mbi llotarite Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7033014 Takse mbi te drejten e perdorimit te Truallit Shtetror- nga persona juridik tregtare dhe ndermarrje shtetrore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7033012 Takse nacionale per renten Minerare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7002200 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7001100 Tatim mbi fitimin nga ndermarjet e sektorit publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7001200 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000400 Tatim mbi te ardhurat nga qirate Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000600 Tatim mbi te ardhurat personale biznes i vogel me xhiro 2 - 8 miljone Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000700 Tatim mbi te ardhurat personale nga Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000200 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin jo-publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000100 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7021100 Tatim, shitja e pasurise se paluajteshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7009100 Tatimet mbi te ardhurat nga dividentet dhe aksionet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1660100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1661100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1660300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1661300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2550300 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per ndermarrjet shteterore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2550200 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per te tjera nivele te qeverisjes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1751100 Te dala, huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7115499 Te tjera gjoba Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6002900 Te tjera paga me kontrate Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6003900 Te tjera shperblime per personelin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6032099 Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000900 Te tjera tatime mbi te ardhurat mbajtur ne burim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6040009 Te tjera transferime korrente Treasury 2014 Treasury 2015-2016