treasuryHeader - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 397


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6001004 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe treasury 2014 treasury 2015-2016
6001003 Shtese page per vjetersi ne pune treasury 2014 treasury 2015-2016
6060017 Sigurim suplementar shteteror per ishfunksionaret treasury 2014 treasury 2015-2016
4361100 Sigurime shendetesore, te vitit ne vazhdim treasury 2014 treasury 2015-2016
7510100 Sigurime Shoqerore, punedhenes sektor buxhetor treasury 2014 treasury 2015-2016
7512100 Sigurime shoqerore, punedhenes sektor privat treasury 2014 treasury 2015-2016
7502100 Sigurime shoqerore, te punesuar sektor privat treasury 2014 treasury 2015-2016
7520100 Sigurime shoqerore, vetepunesuar treasury 2014 treasury 2015-2016
6033100 Subvencion per sipermarrjet individuale treasury 2014 treasury 2015-2016
6031100 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) treasury 2014 treasury 2015-2016
6031300 Subvencion per te nxitur punesimin (Shpenzime Korente) treasury 2014 treasury 2015-2016
6031200 Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) treasury 2014 treasury 2015-2016
6030002 Subvencione per cmimin e energjine elektrike te importuar treasury 2014 treasury 2015-2016
6030001 Subvencione per çmimin e librave shkollore treasury 2014 treasury 2015-2016
6030006 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem treasury 2014 treasury 2015-2016
6030003 Subvencione per diference cmimi per strehim treasury 2014 treasury 2015-2016
6030005 Subvencione per diference cmimi per transportin hekurudhor treasury 2014 treasury 2015-2016
6030004 Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave treasury 2014 treasury 2015-2016
6030099 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme treasury 2014 treasury 2015-2016
6032001 Subvencione per te mbuluar humbjet per furnizimin me uje per vaditje treasury 2014 treasury 2015-2016
6032002 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve treasury 2014 treasury 2015-2016
6039100 Subvencione te tjera treasury 2014 treasury 2015-2016
7040100 Taksa doganore per mallrat e importit treasury 2014 treasury 2015-2016
7032100 Takse mbi llotarite treasury 2014 treasury 2015-2016
7033014 Takse mbi te drejten e perdorimit te Truallit Shtetror- nga persona juridik tregtare dhe ndermarrje shtetrore treasury 2014 treasury 2015-2016
7033012 Takse nacionale per renten Minerare treasury 2014 treasury 2015-2016
7002200 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin treasury 2014 treasury 2015-2016
7001200 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat treasury 2014 treasury 2015-2016
7000400 Tatim mbi te ardhurat nga qirate treasury 2014 treasury 2015-2016
7000600 Tatim mbi te ardhurat personale biznes i vogel me xhiro 2 - 8 miljone treasury 2014 treasury 2015-2016
7000700 Tatim mbi te ardhurat personale nga Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave treasury 2014 treasury 2015-2016
7000200 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin jo-publik treasury 2014 treasury 2015-2016
7000100 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin publik treasury 2014 treasury 2015-2016
7021100 Tatim, shitja e pasurise se paluajteshme treasury 2014 treasury 2015-2016
7009100 Tatimet mbi te ardhurat nga dividentet dhe aksionet treasury 2014 treasury 2015-2016
1660100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje treasury 2014 treasury 2015-2016
1661100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje treasury 2014 treasury 2015-2016
1660300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar treasury 2014 treasury 2015-2016
1661300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar treasury 2014 treasury 2015-2016
2550300 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per ndermarrjet shteterore treasury 2014 treasury 2015-2016
2550200 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per te tjera nivele te qeverisjes treasury 2014 treasury 2015-2016
1751100 Te dala, huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja treasury 2014 treasury 2015-2016
7115499 Te tjera gjoba treasury 2014 treasury 2015-2016
6021099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale treasury 2014 treasury 2015-2016
6002900 Te tjera paga me kontrate treasury 2014 treasury 2015-2016
6003900 Te tjera shperblime per personelin treasury 2014 treasury 2015-2016
6032099 Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve treasury 2014 treasury 2015-2016
7000900 Te tjera tatime mbi te ardhurat mbajtur ne burim treasury 2014 treasury 2015-2016
6040009 Te tjera transferime korrente treasury 2014 treasury 2015-2016
6059100 Te tjera transferime korrente jashte shtetit treasury 2014 treasury 2015-2016