Treasury Financial Transactions for - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 388


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6021007 Libra dhe publikime profesionale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
5200999 Llogari ne banke, per diferencat e rakordimit nga vite te meparshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4701100 Llogari ne pritje - tė ardhura doganore pėr tu marrė Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4730888 Llogari te pritjes per diferencat e rakordimit te viteve te meparshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021009 Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6020400 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6020300 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021008 Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve nga semundjet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6020200 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriēim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029991 Migrimi - Mallra dhe sherbime te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6009991 Migrimi - Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2319991 Migrimi - Shpenz. per rritjen e AQT Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2309991 Migrimi - Shpenzime per rritjen e AQ te patrupezuara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6049991 Migrimi - Transferime korrente te brendeshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6059991 Migrimi - Transferimet korrente jashte Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6069991 Migrimi - Transferta per buxhetet familiare dhe individet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4660310 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te viteve te meparshme,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4660100 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4660110 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit ne vazhdim,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4660210 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit te meparshem,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061003 Ndihme ekonomike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6051099 Organizatat nderkombetare te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001001 Paga baze Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6003300 Paga e 13-te per personelin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001021 Paga e grupit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6002100 Paga me kontrate per kohe te kufizuar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6002200 Paga me kontrate per pune sezonale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060021 Pagesa per sherbime mjeksore dhe dentare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061004 Pagese paaftesie Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060014 Pagese per deshmoret Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060016 Pagese per Industrine Ushtarake Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001010 Pagese per ushtaraket e liruar ne reforme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021006 Pajisje per perdorim policor Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021005 Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4661110 Paradhenie per ankande, te vitit ne vazhdim,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4661210 Paradhenie per ankande, te vitit te meparshem,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4661310 Paradhenie per ankande, teviteve te meparshme,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027901 Penalitete(interesa) per vonesen e ekzekutimit te vendimeve te GJEDNJ Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060007 Pension mbijetese Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060005 Pensione per moshe madhore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060009 Pensione te veēanta shteterore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4211100 Personeli paga te vitit ne vazhdim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4281100 Personeli shpenzime per tu paguar, te vitit ne vazhdim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6023200 Pjese kembimi, goma dhe bateri Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021002 Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022004 Posta dhe sherbimi korrier Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6001002 Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4668510 Rimbursim i Bonove te Privatizimit per legalizimin e objekteve informale, Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4668110 Rimbursim I TVSH-se nga llogaria e Tatimeve te vitit ne vazhdim,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029100 Rimbursim TVSH Treasury 2014 Treasury 2015-2016