Transaksion Thesari - Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 439


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6026200 Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6026102 Shpenzime per qiramarrje te ambienteve per aktivitete jashte institucionit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029004 Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061041 Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029008 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029099 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029009 Shpenzime per terheqjen e limitit te arkes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6024201 Shpenzime per udhetime jashte shtetit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6028200 Shpenzime te tjera lidhur me huamarrjen Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6009100 Shpenzime te tjera personeli Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6026900 Shpenzime te tjera qiraje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6780200 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te Tatim Fitimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6780100 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te TVSH Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6023900 Shpenzime te tjera transporti Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6023300 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6003200 Shperblim nga taksa e solidaritetit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060013 Shperblim per ish-ushtaraket Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6003100 Shperblime per rezultate ne pune Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001099 Shtesa page te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001015 Shtesë kualifikimi për punonjësit mësimorë të arsimit para-universitar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001012 Shtese page dhe page e menjehershme per funksionaret e larte Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001011 Shtese page per bashkeshortet e papuna te ushtarakeve te transferuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001020 Shtesë page për diferencë në rastet kur paga e muajit/ve paraardhës është llogaritur më pak Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001005 Shtese page per funksionin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001009 Shtese page per gradat ushtarake Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001019 Shtesë page për kryerjen e shërbimit të rojës, të gatishmërisë dhe urgjencës Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001008 Shtese page per kualifikimin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001007 Shtese page per largesi nga qendra e banimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001016 Shtesë page për natyrë të veçantë pune/kushte pune Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001018 Shtesë page për orët mësimore mbi normën e miratuar me dispozitë Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001013 Shtese page per pune jashte orarit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001006 Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001017 Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001014 Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001004 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001003 Shtese page per vjetersi ne pune Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060017 Sigurim suplementar shteteror per ishfunksionaret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4361100 Sigurime shendetesore, te vitit ne vazhdim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7520200 Sigurime shendetsore, vetpunesuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7510100 Sigurime Shoqerore, punedhenes sektor buxhetor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7512100 Sigurime shoqerore, punedhenes sektor privat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7502100 Sigurime shoqerore, te punesuar sektor privat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7520100 Sigurime shoqerore, vetepunesuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6033100 Subvencion per sipermarrjet individuale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031400 Subvencion për të nxitur punësimin (Grant që i kalohet në total subjektit fitues të projektit) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031100 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031300 Subvencion per te nxitur punesimin (Shpenzime Korente) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031200 Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030002 Subvencione per cmimin e energjine elektrike te importuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030001 Subvencione per çmimin e librave shkollore Thesari 2014 Thesari 2015-2016