Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetPaga vjetore 1 576 316 (një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Paga e bashkëshortes zonja Kristina Ndreca pranë Institutit të Gjeoshkencës 790 899 (shtatëqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lek.
2) Paga e djalit zoti Erion Ndreca pranë Ministrisë së Drejtësisë 836 655 (tetëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë.
3) Paga e djalit zotit Erind Ndreca pranë drejtorisë Z. V. R. P. P. Vlera 616 536 (gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraKursime familjare cash 1 200 000 (njëmilion e dyqind mijë) lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Paguar 500 000 (pesëqind mijë) lekë për një shoqëri ndërtimi për realizimin e një kontrate shitje, të një apartamenti me sipërfaqe 92.26 m1. Pas 31 dhjetorit nuk kanë mbetur të tjera detyrime.