Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga vjetore 1 576 316 (një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Paga e bashkëshortes zonja Kristina Ndreca pranë Institutit të Gjeoshkencës 790 899 (shtatëqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lek.
2) Paga e djalit zoti Erion Ndreca pranë Ministrisë së Drejtësisë 836 655 (tetëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë.
3) Paga e djalit zotit Erind Ndreca pranë drejtorisë Z. V. R. P. P. Vlera 616 536 (gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) Lekë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersKursime familjare cash 1 200 000 (njëmilion e dyqind mijë) lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Paguar 500 000 (pesëqind mijë) lekë për një shoqëri ndërtimi për realizimin e një kontrate shitje, të një apartamenti me sipërfaqe 92.26 m1. Pas 31 dhjetorit nuk kanë mbetur të tjera detyrime.