Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto me vlerë 1 348 328 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Kamëz.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Shitje e automjetit tip Tuareg me vlerë 425 440 Lekë, blerë në vitin 2010 i cili në momentin e shitjes ka qënë i çregjistruar dhe është shitur për pjesë këmbimi.
2) Shitje e automjetit tip Peugeot 308 në emër të bashkëshortes, me vlerë 12 000 Euro sipas kontratës me datë 01.12.2017. Një pjesë e të ardhurave nga shitja është përdorur për likuidimin e një pjese të borxhit ndaj vëllait të bashkëshortes.
3) Të ardhura me vlerë 500 000 Lekë si dëmshpërblim për sigurimin shëndetsor nga shoqëria Eurosig.
4) Të ardhura me vlerë 26 400 Lekë nga shitja për pjesë këmbimi e një automjeti, i cili në momentin e shitjes ka qënë i çregjistruar.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësim me 222 379 Lekë në llogarinë bankare pranë Credins Bank, në emër të deklaruesit dhe personave të familjes.
2) Marrë në përdorim autoveturë tip Mercedes Benz me vit prodhimit 2011, marrë sipas aktit të përdorimit me datë 27.12.2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Është shlyer shuma prej 12 000 Euro për huanë e marrë vëllait të bashkëshortes, me të ardhurat nga shitja e autoveturës tip Peugeot. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 16 000 Euro.
2) Është shlyer shuma prej 600 000 Lekë për huanë afatshkurtër marrë vëllait në vitin 2016. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 300 000 Lekë.