Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura të vitit nga punësimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, 1 405 366 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura vjetore nga biznesi privat në fushën e shërbimeve financiare dhe konsulenca të ndryshme, 2 859 167 Lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura të vitit nga qiraja e pronave, 938 896 Lekë dhe 3 258 Euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë me 355 240 Lekë në llogarinë pranë BKT, të ardhura nga punësimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 1 344 943, 5 Lekë.
2) Shtesë me 3 767 CAD në llogarinë rrjedhëse në TD Tronoto të përbashkët me bashkëshortin. Llogaria gjatë vitit u shtua me 12 039 CAD nga gjendja cash dhe u pakësua me 8 270 CAD nga të cilat 5 000 CAD për udhëtime dhe pjesa tjetër për shpenzime të ndryshme për anëtarësime profesionale. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ishte 14 480 CAD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 18 247,24 CAD.
3) Shtesë me 37 CAD në portofolin e investimeve TFSA (Tax Free Saving Accont) pranë TD Bank Toronto. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 39 668 CAD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 39 705 CAD. Shtesa nuk është tërhqur nga llogaria e investimeve pasi humbasin përfitimet për përjashtimin e taksave.
4) Shtesë me 137 CAD nga rritja e vlerës së tregut në planin e kursimit për shkollimin e fëmijëve CST Canda. Gjendja në 31 Dhjetor 2016 ishte 5 900,36 USD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 6 038 CAD, e përbashkët me bashkëshortin.
5) Shtesë me 65 CAD në planin e investimeve RESP TD Bank për shkollën e fëmijës së mitur, e përbashkët me bashkëshortin. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 9 313,86 CAD (dollar kanadez) dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 9 378,51 CAD. Këto shuma nuk tërhiqen derisa fëmija të fillojë shkollën e lartë.
6) Shtesë me 4 CAD në planin e investimeve RESP TD Bank për shkollën e fëmijës. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 14 564,82 CAD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 14 568,35 CAD, e përbashkët me bashkëshortin.
7) Pakësim me 11 636 CAD të gjendjes cash të përbashkët me bashkëshortin, si pasojë e transferimit të kësaj shume në llogarinë pranë TD Bank Toronto. Gjendja cash në 31 Dhjetor 2017 është 0 CAD (dollar kanadez).
8) Shtesë me 10 500 Euro e gjendjes cash të përbashkët me bashkëshortin. Gjendja u shtua nga tërheqja dhe konvertimi i gjendjes së llogarisë bankare të bashkëshortit pranë BKT në shumën e 20 200 Euro (2 694 000 Lekë) dhe u reduktua me 9 700 Euro për shpenzime të ndryshme. Gjendja në 31 Dhjetor 2016 ishte 7 500 Euro dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 18 000 Euro.
9) Pakësim me 1 536 500 Lekë i gjendjes cash të përbashkët me bashkëshortin, për përballimin e shpenzimeve të ndryshme. Gjendja cash në 31 Dhjetor 2016 ishte 1 962 000 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 425 000 Lekë.
10) Kartë krediti e përbashkët me bashkëshortin me limit 17 000 CAD, pranë TD Bank Toronto, e papërdorur gjatë vitit 2017.
11) Kartë krediti e subjektit me limit 1 000 Euro pranë TD Bank Toronto, e papërdorur gjatë vitit 2017.
12) Kartë krediti e subjektit me limit 100 000 Lekë pranë BKT, për të cilën gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 7 789,54 Lekë.
13) Bashkëshorti, shtesë me 15 639 Euro në llogarinë rrjedhëse pranë BKT, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 55 769,9 Euro. Burimi i shtesës janë qiradhënia me vlerë 3 257 Euro, aktiviteti privat për vlerën prej 10 000 Euro dhe të ardhura nga kosulenca për vlerën prej 2 400 Euro.
14) Bashkëshorti, pakësim me 18 CAD në llogarinë rrjedhëse pranë BKT nga komisionet. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 50 CAD.
15) Bashkëshorti, shtesë me 608,052 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë BKT, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 2 473 541,01 Lekë. Burimi i ndryshimeve janë shtesat nga qiradhënia, transferime dhe aktiviteti privat me vlerë 3 498 896 Lekë dhe pakësimi me 2 694 000 Lekë të konvertuar në 30 000 CAD dhe më pas në 20 200 Euro për tiu shtuar gjendjes cash.
16) Bashkëshorti, shtesë me 8 525 CAD (dollar kanadez) në portofolin e invetimeve TFSA pranë TD Bank Toronto. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 42 806,78 CAD (dollar kanadez) dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 51 332,14 CAD (dollar kanadez). Vlera e shtuar nuk është tërhequr për të mos humbur përfitimet nga përjashtimet e taksave.
17) Bashkëshorti, shtesë me 19 USD në portofolin e investimeve Direct Trading TD Bank Toronto. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 1 749,86 USD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 1 768,84 USD.
18) Bashkëshorti, shtesë me 2 851 CAD në portofolin e investimeve Direct trading TD Bank. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 46 899 CAD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 49 749,64 CAD (dollar kanadez).