Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura të vitit nga punësimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, 1 405 366 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, të ardhura vjetore nga biznesi privat në fushën e shërbimeve financiare dhe konsulenca të ndryshme, 2 859 167 Lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura të vitit nga qiraja e pronave, 938 896 Lekë dhe 3 258 Euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë me 355 240 Lekë në llogarinë pranë BKT, të ardhura nga punësimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 1 344 943, 5 Lekë.
2) Shtesë me 3 767 CAD në llogarinë rrjedhëse në TD Tronoto të përbashkët me bashkëshortin. Llogaria gjatë vitit u shtua me 12 039 CAD nga gjendja cash dhe u pakësua me 8 270 CAD nga të cilat 5 000 CAD për udhëtime dhe pjesa tjetër për shpenzime të ndryshme për anëtarësime profesionale. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ishte 14 480 CAD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 18 247,24 CAD.
3) Shtesë me 37 CAD në portofolin e investimeve TFSA (Tax Free Saving Accont) pranë TD Bank Toronto. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 39 668 CAD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 39 705 CAD. Shtesa nuk është tërhqur nga llogaria e investimeve pasi humbasin përfitimet për përjashtimin e taksave.
4) Shtesë me 137 CAD nga rritja e vlerës së tregut në planin e kursimit për shkollimin e fëmijëve CST Canda. Gjendja në 31 Dhjetor 2016 ishte 5 900,36 USD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 6 038 CAD, e përbashkët me bashkëshortin.
5) Shtesë me 65 CAD në planin e investimeve RESP TD Bank për shkollën e fëmijës së mitur, e përbashkët me bashkëshortin. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 9 313,86 CAD (dollar kanadez) dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 9 378,51 CAD. Këto shuma nuk tërhiqen derisa fëmija të fillojë shkollën e lartë.
6) Shtesë me 4 CAD në planin e investimeve RESP TD Bank për shkollën e fëmijës. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 14 564,82 CAD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 14 568,35 CAD, e përbashkët me bashkëshortin.
7) Pakësim me 11 636 CAD të gjendjes cash të përbashkët me bashkëshortin, si pasojë e transferimit të kësaj shume në llogarinë pranë TD Bank Toronto. Gjendja cash në 31 Dhjetor 2017 është 0 CAD (dollar kanadez).
8) Shtesë me 10 500 Euro e gjendjes cash të përbashkët me bashkëshortin. Gjendja u shtua nga tërheqja dhe konvertimi i gjendjes së llogarisë bankare të bashkëshortit pranë BKT në shumën e 20 200 Euro (2 694 000 Lekë) dhe u reduktua me 9 700 Euro për shpenzime të ndryshme. Gjendja në 31 Dhjetor 2016 ishte 7 500 Euro dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 18 000 Euro.
9) Pakësim me 1 536 500 Lekë i gjendjes cash të përbashkët me bashkëshortin, për përballimin e shpenzimeve të ndryshme. Gjendja cash në 31 Dhjetor 2016 ishte 1 962 000 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 425 000 Lekë.
10) Kartë krediti e përbashkët me bashkëshortin me limit 17 000 CAD, pranë TD Bank Toronto, e papërdorur gjatë vitit 2017.
11) Kartë krediti e subjektit me limit 1 000 Euro pranë TD Bank Toronto, e papërdorur gjatë vitit 2017.
12) Kartë krediti e subjektit me limit 100 000 Lekë pranë BKT, për të cilën gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 7 789,54 Lekë.
13) Bashkëshorti, shtesë me 15 639 Euro në llogarinë rrjedhëse pranë BKT, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 55 769,9 Euro. Burimi i shtesës janë qiradhënia me vlerë 3 257 Euro, aktiviteti privat për vlerën prej 10 000 Euro dhe të ardhura nga kosulenca për vlerën prej 2 400 Euro.
14) Bashkëshorti, pakësim me 18 CAD në llogarinë rrjedhëse pranë BKT nga komisionet. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 50 CAD.
15) Bashkëshorti, shtesë me 608,052 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë BKT, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 2 473 541,01 Lekë. Burimi i ndryshimeve janë shtesat nga qiradhënia, transferime dhe aktiviteti privat me vlerë 3 498 896 Lekë dhe pakësimi me 2 694 000 Lekë të konvertuar në 30 000 CAD dhe më pas në 20 200 Euro për tiu shtuar gjendjes cash.
16) Bashkëshorti, shtesë me 8 525 CAD (dollar kanadez) në portofolin e invetimeve TFSA pranë TD Bank Toronto. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 42 806,78 CAD (dollar kanadez) dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 51 332,14 CAD (dollar kanadez). Vlera e shtuar nuk është tërhequr për të mos humbur përfitimet nga përjashtimet e taksave.
17) Bashkëshorti, shtesë me 19 USD në portofolin e investimeve Direct Trading TD Bank Toronto. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 1 749,86 USD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 1 768,84 USD.
18) Bashkëshorti, shtesë me 2 851 CAD në portofolin e investimeve Direct trading TD Bank. Vlera e tregut në 31 Dhjetor 2016 ishte 46 899 CAD dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 49 749,64 CAD (dollar kanadez).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka