Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhurat neto nga funksioni i Deputit të Kuvendit të Shqipërisë janë 2 422 511 Lekë nga të cilat, të ardhura nga paga 1 303 536 Lekë, nga rimbursimi i karburantit 440 000 Lekë, nga rimbursimi i telefonit 204 000 Lekë, nga honoraret e komisioneve parlamentare 22 100 Lekë, nga dietat 413 875 Lekë dhe nga akomodimi 39 000 Lekë.
2) Të ardhura neto në vlerën 4 511 747 Lekë nga aktiviteti Universitar part-time pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të mirë, pjesë e Fondacionit “Zoja e Këshillit të Mirë” për vitin 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Djali, Z. Loren Shehu, të ardhura pë vitin 2018 në vlerën 289 404 Lekë nga aktiviteti i Personit Fizik si Noter me Nipt L72607802B, adresa Rruga "Myslym Shyri", Pallati 135/1, Kati I, Tiranë.
2) Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu, të ardhura neto në vlerën 1 024 208 Lekë nga paga si punonjëse e Bashkisë së Tiranës, për vitin 2018.
3) Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu, të ardhura nga qiradhënia e një objekti sipas kontratës së noterizuar për vitin 2018, shuma 480 000 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu, ortake 100% dhe administratore e shoqërisë European Healthcare Service Sh.p.k me Nipt L82219021I, për të cilën rezultati ushtrimor i periudhës Tetor-Dhjetor 2018 është – 64 336 Lekë (humbje).
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 98 m2 sipas Kontratës datë 13.12.2017 në vlerën 63 700 Euro, është arkëtuar në vitin 2018 shuma 46 000 Euro. Apartamenti është përfituar si pronar toke për pallatin e ndërtuar mbi pronën e familjes së nënës në Durrës, për të cilin arkëtimi total deri në 31 Dhjetor është 60 000 Euro ( 14 000 Euro janë arkëtuar në 2017 dhe 46 000 Euro në 2018.). Mbetur për tu arkëtuar vlera 3 700 Euro që do të realizohet në momentin e daljes së dokumentit hipotekor.
2) Të ardhura në shumën 50 000 Euro nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 113 m2, sipas Kontratës datë 24.12.2018 me vlerë 55 000 Euro të përfituar si pronar toke për pallatin e ndërtuar mbi pronën e familjes së nënës në Durrës. Pjesa e parketuar e të drejtës së subjektit (5 000 Euro), do të arkëtohet në momentin e daljes së dokumentit hipotekor.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 37 574.8 Euro.
2) Gjendje 40 000.59 Euro e llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë.
3) Gjendja e llogarisë bankare (saving plan) në një bankë të nivelit të dytë është 2 433.04 Euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 4 584.22 Lekë.
5) Depozitë me afat 3 mujor në një bankë të nivelit të dytë, gjendja e të cilës është 5 000 Euro.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 15 000 Euro.
7) Kredi bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në vlerën 40 000 Euro. Për vitin 2018 është likuiduar shuma e detyrimit 12 437 Euro dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 10 273 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Gjatë vitit 2018 është shlyer shuma 12 437 Euro si principal dhe interesa të kredisë bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në vlerën 40 000 Euro.