Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 2 464 177 Lekë nga paga (1 299 202 Lekë), nga honoraret për mbledhjet e komisioneve (107 100 Lekë), nga rimbursimet e shpenzimeve të karburantit (440 000 Lekë), nga rimbursimet e shpenzimeve të telefonit (204 000 Lekë) dhe nga dietat brenda vendit (413 875 Lekë) të përfituara nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Nadire Beqiraj, të ardhura në vlerën 644 478 Lekë nga paga si specialiste azhornuese pranë Ujësjellës Kanalizime Dega Tiranë për periudhën 01.01.2019-31.12.2019.
2) Vajza, Znj.Erinda Velaj, të ardhura në vlerën 500 800 Lekë nga paga si financiere pranë TRAJF Sh.p.k për periudhën 01.01.2019-31.12.2019.
3) Vajza, Znj.Ervisa Beqiraj, të ardhura në vlerën 667 558.88 Lekë nga paga si specialiste në Departamentin e Financës në një bankë të nivelit të dytë.
4) Vajza, Znj. Ina Beqiraj, të ardhura në vlerën 791 610.79 Lekë nga paga si specialiste sistemesh në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Postës Shqiptare për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëpronar me vëllain me pjesë takuese 50% secili, të pasurisë së paluajtshme në Durrës, apartament banimi me sipërfaqe 53.1 m2 të blerë sipas kontratës së shitjes datë 17.08.2011 me vlerë totale 1 200 000 Lekë. Pjesa takuese e Z. Beqiraj është 50%, në vlerën 600 000 Lekë me burim të ardhura familjare nga punësimi ndër vite. Subjekti deklaron se pallati ku ndodhet pasuria është dëmtuar nga termeti i 26 Nëntor 2019 në nivelin S4/5 sipas ekspertizës tekniko-ligjore të bërë nga Instituti i Ndërtimit. Pallati sipas vendimit të Këshillit Bashkiak, akteve ligjore, ekspertizës të Institutit të Ndërtimi u shkatërrua në 08.05.2020 dhe kji pasuria sipas akteve ligjore në kushtet e fatkeqësisë ligjore është e përfshirë në programin e ndërtimit nga pasojat e tërmetit. Deri në datën e deklarimit, subjekti nuk ka informacione për pasurinë që do të përfitoj nga ky program ndërtimi.
2) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 2 560 969 Lekë në 31.12.2019. Burimi i të ardhurave është nga paga si deputet (2 464 177 Lekë) dhe nga të ardhurat e mësimdhënies në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, UT (96 792 Lekë).
3) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë si kontribut personal nga paga, me gjendje 20 000 Lekë në 31.12.2019.
4) Kredi bankare të marrë për mobilim e shtëpisë në vlerën 250 000 Lekë në 22.01.2014 me afat shlyerje deri në 22.01.2019 (5 vjet). Për kredinë me normë aktuale interesi 19.19% dhe normë efektive interesi 22.16%, me këst të principalit 3 456.35 Lekë në fillim dhe 6 388.94 Lekë në fund të kredisë është likuiduar gjatë 2019 detyrimi i mbetur në shumë 6 388.94 Lekë.
5) Kontratë sipërmarrje datë 11.10.2001 për blerje apartamenti banimi në Tiranë me sipërfaqe 91.5 m2 për të cilën ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 3 000 Dollarë që do të likuidohet me marrjen e certifikatës së pronësisë (hipotekës). Gjatë vitit 2019 nuk është asnjë shlyerje e detyrimit.
6) Overdraft të marrë në një bankë të nivelit të dytë me gjendje detyrimi të pashlyer në 31.12.2019, shuma 161 743.99 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Nadire Beqiraj, llogari bankare me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje 9 754.83 Lekë në 31.12.2019.
8) Vajza, Znj. Erinda Velaj, pronare në masën 50% të pasurisë së paluajtshme në Selitë Tiranë, njësi me sipërfaqe 130.5 m2 (ndërtimi), sipërfaqe të përbashkët 15.04 m2 dhe me vlerë 166 000 Euro. Pasuria është përfituar sipas Kontratës së Shitjes (me rezervë pronësie dhe kusht kreditimi) datë 16.04.2019. Për pasurinë është lëshuar edhe Certifikata e Vërtetimit të Pronësisë nga ZRPP Tiranë në datë 17.04.2019. Burimi i të ardhurave për likuidimin e detyrimit është nga kredia bankare e marrë nga bashkëshorti Z. Tauland Velaj në shumën 20 800 000 Lekë pranë një banke të nivelit të dytë.
9) Vajza, Znj. Erinda Velaj, llogari bankare me gjedje 400.89 Lekë në 31.12.2019, me burim të ardhura nga paga.
10) Vajza, Znj. Erinda Velaj, kredi bankare 75 000 Euro të marrë në 15.09.2018 me afat 20 vite, për blerje apartamenti, për të cilën në vitin e parë norma e interesit është 1.9% dhe kësti mujor 375.87 Euro ndërsa për vitet e tjerë të kredisë norma e interesit do të jetë normë efektive e përbërë nga indeksi 12 mujor Euribor plus 4% dhe kësti mujor do të jetë 450.64 Euro. Është likuiduar për 2019, shuma e detyrimit 4 897.39 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e kredisë 68 975 Euro.
11) Vajza, Znj. Erinda Velaj, marrë kredi bankare me qëllim blerje njësie me sipërfaqe 130.5 m2 ndërtimi plus 15.4 m2 sipërfaqe të përbashkët. Kredia në shumën 20 800 000 Lekë e marrë në 04.09.2019 me afat 10 vite (04.06.2019-05.05.
2029) dhe me normë interesi vjetor indeks 12 mujor Bono Thesari plus 4.85%. Detyrimi i likuiduar gjatë 2019 është 17 660 Euro dhe gjendja e mbetur e pashlyer është 148 340 Euro.
12) Vajza, Znj. Ervisa Beqiraj, llogari bankare me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje 75 029.04 Lekë në 31.12.2019.
13) Vajza, Znj. Ervisa Beqiraj, overdraft të marrë në Tetor 2019 në shumën 100 000 Lekë me afat 12 muaj, për të cilin gjendja e detyrimit të pashlyer është 0 Lekë. Gjatë 2019 është likuiduar detyrimi total 100 000 Lekë.
14) Vajza, Znj. Ina Beqiraj, overdraft të marrë në Dhjetor 2017 me afat 1 vit (Dhjetor
2018) dhe të rinovuar në shumën 168 000 në Nëntor 2019 po me afat 1 vit. Gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 20 381.17 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit e pashlyer në shumën 147 618.83 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 6 388.94 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare (principal dhe interesa) të marrë në 22.01.2014 në shumën 250 000 Lekë për mobilimin e shtëpisë.
2) Vajza, Znj. Erinda Velaj, shpenzuar shumën 4 897.39 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në 15.09.2018 në shumën 75 000 Euro për blerje apartament.
3) Vajza, Znj. Erinda Velaj, shpenzuar shumën 17 660 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në 04.06.2019 në shumën 20 800 000 Lekë për blerje apartament.
4) Vajza, Znj. Ervisa Beqiraj, ka shpenzuar shumën 100 000 Lekë si shlyerje të detyrimit të overdraftit të marrë në Tetor 2019 në shumën 100 000 Lekë me afat 1 vit.
5) Vajza, Znj. Ina Beqiraj, ka shpenzuar shumën 20 381.17 Lekë si shlyerje të detyrimit të overdraftit të marrë në Nëntor 2019 në shumën 168 000 Lekë me afat 1 vit.