Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 2 298 632 Lekë nga paga (1 235 882 Lekë), nga honoraret për mbledhjet e komisioneve (42 500 Lekë), nga rimbursimet e shpenzimeve të karburantit (440 000 Lekë), nga rimbursimet e shpenzimeve të telefonit (204 000 Lekë) dhe nga dietat brenda vendit (375 250 Lekë) të përfituara nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2020.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Nadire Beqiraj, të ardhura në vlerën 638 025 Lekë nga paga si specialiste azhornuese pranë Ujësjellës Kanalizime Dega Tiranë për vitin 2020.
2) Vajza, Znj.Erinda Velaj, të ardhura në vlerën 319 680 Lekë nga paga si financiere pranë TRAJF Sh.p.k për vitin 2020.
3) Vajza, Znj.Ervisa Beqiraj, të ardhura në vlerën 688 357 Lekë nga paga si specialiste në Departamentin e Financës në një bankë të nivelit të dytë.
4) Vajza, Znj. Ina Beqiraj, të ardhura në vlerën 1 158 387 Lekë nga paga si Audit IT pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Postës Shqiptare për vitin 2020.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 2 640 190 Lekë në 31.12.2020. Burimi i të ardhurave është nga paga si deputet (2 298 632 Lekë) dhe nga të ardhurat e mësimdhënies në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, UT (341 558 Lekë).
2) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë si kontribut personal nga paga, me gjendje 307 064 Lekë në 31.12.2020.
3) Kontratë sipërmarrje datë 11.10.2001 për blerje apartamenti banimi në Tiranë me sipërfaqe 91.5 m2 për të cilën ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 3 000 Dollarë që do të likuidohet me marrjen e certifikatës së pronësisë (hipotekës). Gjatë vitit 2020 nuk është kryer asnjë shlyerje e detyrimit.
4) Bashkëshortja, Znj. Nadire Beqiraj, llogari bankare me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje 48 329 Lekë në 31.12.2020.
5) Vajza, Znj. Erinda Velaj, llogari bankare me gjendje 156 Lekë në 31.12.2020, me burim të ardhura nga paga.
6) Vajza, Znj. Ervisa Beqiraj, llogari bankare me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje -32 518 Lekë në 31.12.2020.
7) Vajza, Znj. Ervisa Beqiraj, overdraft të marrë në Maj 2020 në shumën 100 000 Lekë me afat 12 muaj, për të cilin gjendja e detyrimit të pashlyer është 100 000 Lekë.
8) Vajza, Znj. Ina Beqiraj, llogari bankare me gjendje -88 804 Lekë në 31.12.2020.
9) Vajza, Znj. Ina Beqiraj, overdraft të marrë në Shkurt 2020 në shumën 185 000 Lekë me afat deri Shtator 2021. Gjatë 2020 është likuiduar 60 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Subjekti ben dekalrim per Blerje tokë Ullishte në Fshatin Rromës, Bashkia Mallakastër me sip. 4 800 m2 ku janë mbjellur 20 drurë ullinj për 500 000 lekë, me kontratën "Shitje Sendi në të ardhmen" të datës datë 28.05.2020 dhe Aktin e marrjes së tokës të datës 17.08.1995. Burimi janë te ardhura personale dhe familjare nga puna dhe angazhimet akademike
2) Shlyer detyrimi prej 161 744 leke per overdraft të marrë në një bankë të nivelit të dytë me gjendje detyrimi të pashlyer në 31.12.2020, zero Lekë.
3) Vajza, Znj. Erinda Velaj, likuiduar 3 415 euro per kredi bankare ne shumen 75 000 Euro të marrë në 15.09.2018 me afat 20 vite, për blerje apartamenti, për të cilën në vitin e parë norma e interesit është 1.9% dhe kësti mujor 375.87 Euro ndërsa për vitet e tjerë të kredisë norma e interesit do të jetë normë efektive e përbërë nga indeksi 12 mujor Euribor plus 4% dhe kësti mujor do të jetë 450.64 Euro. Shuma e detyrimit te mbetur pashlyer është 97 816 euro.
4) Vajza, Znj. Erinda Velaj, likuiduar 2 213 000 leke per kredi bankare me qëllim blerje njësie me sipërfaqe 130.5 m2 ndërtimi plus 15.4 m2 sipërfaqe të përbashkët. Kredia në shumën 20 800 000 Lekë e marrë në 04.09.2019 me afat 10 vite (04.06.2019-05.05.
2029) ka detyrim te pashlyer ne vlerën 22 684 857 leke.