Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura vjetore neto nga paga, 1 378 987 Lekë.
Të ardhura nga Bonuse
1) Të ardhura për trajtim ushqimor, 28 750 Lekë.
2) Të ardhura cash dhe për veshmbathje, 153 300 Lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura neto me vlerë 357 000 Lekë nga paga dhe shpërblime si asistente drejtuese operacionesh në BKT, periudha Janar-Prill 2017.
2) Bashkëshortja, të ardhura neto me vlerë 1 020 000 Lekë nga paga dhe shpërblime si përgjegjëse operacionale pranë FED Invest Sh.p.k, periudha Janar-Maj 2017.
3) Bashkëshortja, të ardhura neto me vlerë 38 093 Lekë nga interesat e Bonove të Thesarit me maturim 1 vjeçar, me vlerë 2 000 000 Lekë dhe datë emetimi 11.05.2017.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësim i gjendjes cash me 100 000 Lekë.
2) Gjendje në llogarinë rrjedhëse pranë BKT, 62 767 Lekë.
3) Gjendje në llogarinë e kursimit pranë BKT, 410 469 Lekë.
4) Bashkëshortja, pakësim me 81 470 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë BKT. Gjendja e llogarisë është 0 Euro.
5) Bashkëshortja, gjendje me vlerë 0 Euro e llogarisë në USD, në një bankë të nivelit të dytë.
6) Bashkëshortja, pakësim me 5 839 Euro e llogarisë në Euro, në një bankë të nivelit të dytë.
7) Bashkëshortja, shtesë me 5 839 Euro nga llogaria e mësipërme dhe shtesë me 2 063 Euro nga kursimet, në llogarinë e një banke të nivelit të dytë gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 8 902 Euro.
8) Bashkëshortja, gjendje me vlerë 4 383 Lekë në llogarinë pranë Raiffeisen Bank.
9) Bashkëshortja, shtesë me vlerë 1 500 000 Lekë nga maturimi dhe shlyerja e obligacionit me afat 2 vjeçar dhe interes 5,05%, emetuar në datë 23.02.2015 dhe maturuar në datë 23.02.2017.
10) Bashkëshortja, blerë Bono Thesai me vlerë 2 000 00 Lekë, me interes 1,947% datë emetimi 11.05.2017 dhe datë maturimi 10.05.2018. Si burim të ardhurash u përdor vlera prej 1 500 000 Lekë nga maturimi i obligacionit me afat 2 vjeçar dhe 500 000 Lekë kursime familjare.
11) I biri Z.Kleition Bendo, kontratë depozite Fëmija Im pranë BKT me vlerë 10 000 Lekë dhe interes 6,23%, çelur në datë 26.09.2012 nga Znj. Miranda Bendo dhe datë maturimi 26.09.2016. Depozita nuk është tërhqur ende.