Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura vjetore neto nga paga, 1 378 987 Lekë.
Incomes from Bonuses
1) Të ardhura për trajtim ushqimor, 28 750 Lekë.
2) Të ardhura cash dhe për veshmbathje, 153 300 Lekë.
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura neto me vlerë 357 000 Lekë nga paga dhe shpërblime si asistente drejtuese operacionesh në BKT, periudha Janar-Prill 2017.
2) Bashkëshortja, të ardhura neto me vlerë 1 020 000 Lekë nga paga dhe shpërblime si përgjegjëse operacionale pranë FED Invest Sh.p.k, periudha Janar-Maj 2017.
3) Bashkëshortja, të ardhura neto me vlerë 38 093 Lekë nga interesat e Bonove të Thesarit me maturim 1 vjeçar, me vlerë 2 000 000 Lekë dhe datë emetimi 11.05.2017.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësim i gjendjes cash me 100 000 Lekë.
2) Gjendje në llogarinë rrjedhëse pranë BKT, 62 767 Lekë.
3) Gjendje në llogarinë e kursimit pranë BKT, 410 469 Lekë.
4) Bashkëshortja, pakësim me 81 470 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë BKT. Gjendja e llogarisë është 0 Euro.
5) Bashkëshortja, gjendje me vlerë 0 Euro e llogarisë në USD, në një bankë të nivelit të dytë.
6) Bashkëshortja, pakësim me 5 839 Euro e llogarisë në Euro, në një bankë të nivelit të dytë.
7) Bashkëshortja, shtesë me 5 839 Euro nga llogaria e mësipërme dhe shtesë me 2 063 Euro nga kursimet, në llogarinë e një banke të nivelit të dytë gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 8 902 Euro.
8) Bashkëshortja, gjendje me vlerë 4 383 Lekë në llogarinë pranë Raiffeisen Bank.
9) Bashkëshortja, shtesë me vlerë 1 500 000 Lekë nga maturimi dhe shlyerja e obligacionit me afat 2 vjeçar dhe interes 5,05%, emetuar në datë 23.02.2015 dhe maturuar në datë 23.02.2017.
10) Bashkëshortja, blerë Bono Thesai me vlerë 2 000 00 Lekë, me interes 1,947% datë emetimi 11.05.2017 dhe datë maturimi 10.05.2018. Si burim të ardhurash u përdor vlera prej 1 500 000 Lekë nga maturimi i obligacionit me afat 2 vjeçar dhe 500 000 Lekë kursime familjare.
11) I biri Z.Kleition Bendo, kontratë depozite Fëmija Im pranë BKT me vlerë 10 000 Lekë dhe interes 6,23%, çelur në datë 26.09.2012 nga Znj. Miranda Bendo dhe datë maturimi 26.09.2016. Depozita nuk është tërhqur ende.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shlyer shuma prej 4 000 Euro për kredinë me vlerë 16 000 Euro për blerjen e apartamentit tip garsonierë, sipas Kontratës të Porosisë me noteren, në datë 23.05.2016. Shuma e shlyer në vitin 2016 ishte 10 000 Euro dhe gjendja e detyrimit të mbetur është 2 000 Euro, për tu shlyer me marrjen e hipotekës.