Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhurat nga paga si Gjyqtare në Gjykatën Administrative e Shkallës së Parë Tiranë për vitin 2016 janë 1 057 629 lekë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraDetyrim ekzistues në vlerën 30 000 Euro si rrjedhojë e një Kontratë Huamarrjeje e marrë pa interes dhe kushte të tjera, ku afati i kthimit të huasë, brenda mundësive të huamarrësit (periudhës 2.06.2015-02.06.2017.).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Ka paguar 166 700.62 lekë interes dhe 100 571.18 lekë principal për 2016 për shlyerje kredie të marrë në datë 19.06.2015 sipas Kontratës së Kredisë Bankare (vlera e kredisë 4 200 000 lekë), ku kredidhënës është Banka Kombëtare Tregtare. Afati i kredisë është 300 muaj, me 4% interes në muaj deri në datë 31.12.2016. Nga janar 2017 e vijim norma e interes mbi kredinë do të llogaritet Bono Thesari plus 1.5 % mbi bazë vjetore të ndryshueshme çdo fund viti kalendarik, por jo më pak se 5.1%. Mbetur pa paguar në datë 31.12.2016 totali prej 4 044 145.60 lekë.