Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhurat nga paga si Gjyqtare në Gjykatën Administrative e Shkallës së Parë Tiranë për vitin 2016 janë 1 057 629 lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersDetyrim ekzistues në vlerën 30 000 Euro si rrjedhojë e një Kontratë Huamarrjeje e marrë pa interes dhe kushte të tjera, ku afati i kthimit të huasë, brenda mundësive të huamarrësit (periudhës 2.06.2015-02.06.2017.).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Ka paguar 166 700.62 lekë interes dhe 100 571.18 lekë principal për 2016 për shlyerje kredie të marrë në datë 19.06.2015 sipas Kontratës së Kredisë Bankare (vlera e kredisë 4 200 000 lekë), ku kredidhënës është Banka Kombëtare Tregtare. Afati i kredisë është 300 muaj, me 4% interes në muaj deri në datë 31.12.2016. Nga janar 2017 e vijim norma e interes mbi kredinë do të llogaritet Bono Thesari plus 1.5 % mbi bazë vjetore të ndryshueshme çdo fund viti kalendarik, por jo më pak se 5.1%. Mbetur pa paguar në datë 31.12.2016 totali prej 4 044 145.60 lekë.